El Consell de Ministres va aprovar el desembre passat, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret que desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris de caràcter digital, en el qual s’hauran d’inscriure, amb caràcter obligatori, els contractes que se subscriguin amb els productors primaris i les seves agrupacions, en compliment de la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Aquest registre incrementa la protecció dels productors primaris i les seves agrupacions, ja que facilitarà les funcions d’inspecció i control de les relacions comercials.

 

Productes agrícoles o alimentaris

Els productes agrícoles o alimentaris afectats són els enumerats a l’annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, així com qualsevol altra substància o producte destinat a ser ingerit pels éssers humans o amb probabilitat de ser-ho, tant si han estat transformats, sencerament o parcialment, com si no. Inclou les begudes, el xiclet i qualsevol substància, inclosa l’aigua, incorporada voluntàriament a l’aliment durant la seva fabricació, preparació o tractament.

Contractes objecte de registre

S’hauran d’inscriure els següents contractes alimentaris i les seves modificacions, annexos i informació complementària:

 

  1. Els contractes subscrits entre un comprador (persona física, jurídica o autoritat pública) i un venedor que sigui, o bé un productor primari, o una agrupació de productors primaris.
  2. Els contractes de primera compra de llet crua, tal i com es regula en el Reial decret 95/2019, d’1 de març, pel qual s’estableixen les condicions de contractació del sector làctic.
  3. Els contractes d’integració, d’acord amb el que estableix la Llei de la cadena alimentària.

 

Per contra, no caldrà inscriure al registre els contractes alimentaris en els casos següents:

 

  • Quan el valor de la compravenda sigui inferior a 1.000 €.
  • Quan es pagui al comptat i existeixi una factura acreditant-ho.
  • Operacions de primera venda de productes del sector­ pesquer i aqüícola, realitzades en llotges o establiments autoritzats mitjançant subhasta a la baixa i s’expedeixi la corresponent factura.
  • En el cas d’empreses d’hostaleria i restauració, amb un volum de facturació inferior a 10 milions d’euros i les empreses que prestin ser­veis d’allotjament, amb un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros.
  • En el cas dels socis que fan lliuraments dels seus productes a les cooperatives o entitats associatives, segons es reculli en els seus estatuts.

Per altra banda, estan subjectes a l’obligació de formalitzar-se en un contracte alimentari les compres que puguin realitzar les cooperatives i entitats associatives a tercers no socis, i hauran d’inscriure aquests contractes al registre quan aquests tercers tinguin al seu torn la condició de productors primaris o agrupacions d’aquests.

 

 

Subjectes obligats al registre o inscripció

 

El subjecte obligat a realitzar la inscripció és l’operador de la cadena alimentària que realitza la compra, això és, el comprador (o l’integrador, en els contractes d’integració).

 

Els compradors podran complir aquesta obligació a través del que el reial decret defineix com a representants legals del subjecte obligat i les persones autoritzades, segons el que preveuen els articles 11, 12 i les definicions de l’art. 3.2.b) i c). Es tracta, en ambdós casos, de persones físiques assenyalades perquè els subjectes obligats puguin inscriure i consultar els seus contractes alimentaris.

 

 

Termini d’inscripció dels contractes i les seves modificacions

 

La inscripció al Registre de Contractes Alimentaris de cada contracte alimentari i de cada contracte d’integració, els seus annexos i informació complementària s’haurà de produir abans del lliurament del producte objecte del contracte.

 

En el cas de les seves modificacions, la inscripció al registre haurà de precedir el lliurament del producte afectat per les esmentades modificacions.

 

La inscripció, que es realitzarà de forma electrònica, es posarà en funcionament el 31 de gener de 2023, però hi haurà un període transitori d’adaptació i només serà obligatòria a partir del 30 de juny de 2023.

 

Procediment d’inscripció

 

Els subjectes obligats s’hauran de donar d’alta al Registre de Contractes Alimentaris com a requisit per a la posterior inscripció dels contractes alimentaris i les seves modificacions, annexos i informació complementària.

 

L’alta es realitzarà mitjançant l’enllaç «Registre de Contractes Alimentaris» habilitat al portal d’internet de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, O.A. (www.aica.gob.es).

 

Règim sancionador

 

L’article 23.1.k) de la LCA considera com a infracció lleu incomplir l’obligació d’inscripció en el registre de contractes alimentaris prevista a l’article 11 bis.

 

Cal tenir present que constitueix una infracció greu la segona o ulterior infracció lleu que suposi reincidència amb una altra infracció lleu comesa en el termini de dos anys. Igualment, la reincidència d’una infracció greu en el termini de dos anys constitueix una infracció molt greu en matèria de contractació alimentària.

 

En cas d’incompliment de les obligacions establertes en el reial decret serà d’aplicació el règim sancionador establert en la Llei 12/2013, de 2 d’agost.

Imprimir