La Llei 8/2021, de 2 de juny, reforma completament el règim de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, partint del reconeixement de la capacitat com a condició inherent de totes les persones.

La nova regulació suprimeix la figura de la incapacitació i les institucions de la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada, que se substitueixen per l’assistència. Així, les persones majors d’edat que necessitin suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat podran fer-ho amb la intervenció d’un assistent que pot ser designat a instància de l’interessat (judicial o notarialment) o dels seus familiars (només judicialment).

Com afecta la llei els nous procediments?

L’objectiu de la llei és dotar de major autonomia a les persones que necessitin assistència per a l’exercici de la seva capacitat jurídica i limitar als casos excepcionals la substitució de la persona per un representant. En aquest aspecte, la principal novetat és la possibilitat de la persona necessitada de designar l’assistent i configurar plenament el contingut d’aquesta assistència, tant pel present com pel futur, si bé sempre amb possibilitat de revisió per l’autoritat judicial.

Cal recordar, però, que l’antiga incapacitació ja preveia la graduació en la limitació de les facultats de l’incapacitat d’acord amb el seu grau de discerniment, de manera que caldrà esperar a l’aplicació judicial que es faci de la nova norma per a conèixer de veritat si porta el canvi de paradigma que anuncia o es queda en una simple revisió de la terminologia legal.

Com afecta les incapacitacions existents?

Les tuteles, curateles i potestats parentals sobre fills majors ja constituïdes es mantenen, si bé les persones interessades podran sol·licitar-ne la revisió per adaptar-les a la nova llei i, en cas que no ho facin, ho farà d’ofici el jutjat dins d’un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en vigor de la reforma.

Imprimir