Considera que la norma suposa una extralimitació de les competències autonòmiques.

La sentència del Tribunal Constitucional de 10 de març de 2022 ha declarat contrària a la norma fonamental espanyola la limitació del preu dels lloguers d’habitatge establerta per la llei catalana 11/2020, de 18 de setembre, per a aquelles àrees declarades de mercat d’habitatge tens.

Causa de la nul·litat: la invasió de competències estatals.

El tribunal considera que els articles anul·lats suposen una invasió de les competències de l’estat en matèria d’ordenació de les bases de les obligacions contractuals. Argumenta que la determinació de la renda és un aspecte essencial del contracte d’arrendament i, com a tal, forma part d’aquelles bases de les obligacions contractuals quina competència exclusiva la Constitució espanyola reserva a l’Estat i queden, doncs, sostretes a les facultats legislatives de les comunitats autònomes.

La sentència no té efecte retroactiu.

Malgrat que la nul·litat d’una llei o d’un precepte suposa, com a norma general, que aquests s’han de tenir com si no haguessin nascut, sense que puguin produir cap efecte, en aquest cas el Tribunal Constitucional limita la retroactivitat de la declaració en benefici de la seguretat jurídica de les relacions d’arrendament ja constituïdes.

Així, la sentència declara que la nul·litat no afectarà les situacions jurídiques consolidades, sinó que es mantindran en els seus termes els arrendaments d’habitatges celebrats amb anterioritat al moment de la resolució.

Això significa que els contractes en què el preu es va determinar en consideració a les limitacions imposades per la norma, mantindran la mateixa renda durant tota la seva vigència (amb les actualitzacions, si escau, que s’haguessin convingut) no obstant l’anul·lació de la llei. En canvi, aquells que se celebrin amb posterioritat a la sentència, podran establir la renda amb plena llibertat.

Si teniu cap dubte sobre els efectes d’aquesta resolució en els vostres arrendaments presents o futurs, a GRUP GESTIÓ estem a la vostra disposició per resoldre-us-el.

Imprimir