El passat 11 de juliol ha entrat en vigor la nova Llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal, que portava alguns mesos dissenyant, i filtrant alguns dels seus continguts més rellevants, que a continuació passem a exposar:

1) Modificacions introduïdes en normes tributàries generals

 • Es prohibeix la promulgació de mecanismes d’amnistia fiscal com els duts a terme els anys 1984, 1991 i 2012.
 • Se suavitzen els recàrrecs per extemporaneïtat sense requeriment previ, per afavorir les regularitzacions voluntàries:
Norma anterior Norma actual
0-3 mesos 5% 1-3%
3-6 mesos 10% 4-6%
6-12 mesos 15% 7-12%
> 12 mesos 20% + int. demora 15% + int. demora

 

L’esmentat règim s’aplicarà també als recàrrecs no ferms exigits amb anterioritat a l’11 de juliol de 2021, quan la seva aplicació resulti més favorable pel contribuent

 • Es podran corregir voluntàriament, sense sanció, les conductes tributàries regularitzades en altres exercicis per l’administració tributària, dins del termini de sis mesos des de l’esmentada regularització.
 • Possibilitat de compatibilitzar l’aplicació de mesures cautelars amb la suspensió de l’execució d’actes administratius amb garantia diferent de l’aval bancari, dipòsit o fiança personal, quan s’observin indicis de dificultat o frustració en el cobrament del deute.
 • S’estableix que la reiteració de sol·licituds d’ajornament, quan altres de prèvies hagin estat denegades i no s’hagi efectuat l’ingrés corresponent, no impediran l’inici del període executiu.
 • Es redueix d’1 milió a 600.000 euros el llindar de deute tributari executiu per a ser inclòs en el llistat de deutors de la Hisenda Pública que es publica anualment, incloent-hi també els responsables solidaris dels esmentats deutes.
 • S’especifiquen els criteris per l’autorització judicial d’entrada al domicili constitucionalment protegit de particulars i empreses.
 • S’incrementen les reduccions per conformitat amb les sancions tributàries:
Norma anterior Norma actual
Actes amb acord 50% 65%
Pagament ràpid (no ajornament de la sanció, ni recurs contra la liquidació o la sanció). 25% 40%
Conformitat amb la liquidació. 30% 30%

 

 L’esmentat règim també s’aplica a les sancions no fermes exigides amb anterioritat a l’11 de juliol de 2021, quan la seva aplicació resulti més favorable pel contribuent.

 

 • Elevació de les sancions per infraccions tributàries relacionades amb les formalitats duaneres.
 • S’eleva de tres a sis mesos el termini màxim per l’inici del procediment sancionador, des de la liquidació del deute.
 • S’aclareix que les entitats amb el NIF revocat no podran realitzar inscripcions en cap registre públic, ni atorgar escriptures davant de notari, a excepció dels tràmits imprescindibles per a la cancel·lació de la nota marginal corresponent.
 • S’introdueix l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger, a través del Model 720.
 • S’amplia en un mes el termini en què quedaven suspesos els terminis de prescripció i caducitat per causa del primer estat d’alarma: del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.
 • Es disminueix el límit de pagaments en efectiu:

 

Norma anterior Norma actual
Empresa-Empresa 2,500.00 1,000.00
Empresa-Particular 2,500.00 1,000.00
Particular-Particular Sense límit Sense límit
Pagador no resident 15,000.00 10,000.00

 

La sanció per incompliment d’aquest règim, que serà del 25% de l’import indegudament pagat en efectiu, es reduirà en un 50% en el cas que se satisfaci durant el període d’al·legacions (previ a la notificació de la resolució).

El nou règim s’aplicarà als pagaments realitzats a partir de l’11 de juliol, tot i que es refereixin a operacions documentades anteriorment.

 • Se substitueix el concepte de “paradís fiscal” pel de “jurisdicció no cooperativa”. La relació es publicarà mitjançant ordre ministerial i podrà actualitzar-se segons diversos criteris. Aquest concepte serà compatible amb l’existència de convenis per evitar la doble imposició.
 • S’estableix una nova obligació formal d’acord amb la qual els sistemes informàtics de comptabilitat i gestió s’han d’adequar a certs requisits que garanteixin, entre d’altres, la conservació, integritat i traçabilitat de les dades, i es prohibeix la fabricació, comercialització i tinença de sistemes que no compleixin amb aquests requisits, establint a l’efecte sancions d’entre 50.000 i 150.000 euros per exercici. Aquestes especificacions es detallaran en un futur reglament.

 

2) Modificacions introduïdes en normes reguladores de cada tribut

A) IRPF

 • Als rendiments de capital immobiliari regularitzats per l’Administració (bé sigui per aflorament d’ingressos o reducció de despeses deduïbles) no els serà d’aplicació la reducció del 60% per arrendament d’habitatge, amb independència de la conformitat del contribuent amb la regularització .
 • En les vendes de béns adquirits mitjançant pacte successori, en els cinc anys posteriors a l’adquisició, o a la mort del causant, si és anterior, el transmitent-beneficiari del pacte successori se subrogarà en la posició del causant en el valor i data d’adquisició, quan aquest sigui inferior al declarat en l’Impost de Successions i Donacions.
 • Noves obligacions de subministrament d’informació, relatiu a saldos i transaccions realitzades amb monedes virtuals, per part de les entitats prestadores de serveis relacionades amb elles.

B) Impost de societats

 • S’estableixen requisits addicionals a les regles de còmput d’accionistes, perquè les SICAV puguin aplicar el tipus de gravamen de l’1%.
 • S’estableix un gravamen especial del 15% per les SOCIMIS en determinats supòsits.
 • S’estableix una imposició de sortida d’entitats residents que deixen el territori espanyol, consistent en l’actualització a valor de mercat dels seus actius.
 • Ampliació de l’àmbit de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques.

C) Impost sobre la renda de no residents

 • Generació d’un impost de sortida similar al de l’impost de societats, quan els elements patrimonials estiguin afectes a un establiment permanent situat al territori espanyol, que cessa en la seva activitat o la trasllada a l’estranger.

D) IVA

 • S’amplien els supòsits de responsabilitat solidària i subsidiària del pagament de l’impost en les importacions de béns.
 • S’introdueix, com a subjecte infractor, l’entitat dominant del grup d’entitats a l’efecte d’aquest tribut.

E) Impost sobre Activitats Econòmiques

 • S’aclareix que la regla de càlcul de l’import net de la xifra de negocis s’haurà d’aplicar amb independència de l’obligació de consolidació comptable, de manera que els components dels grups de societats d’acord amb l’article 42 del Codi de comerç (grups “verticals”) tributaran segons la xifra de negocis global del grup.
 • S’inclou l’equiparació d’entitats residents i no residents a l’efecte d’aplicar l’exempció a l’impost.

F) Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), Impost de Successions i Impost sobre el Patrimoni

 • Se substitueix l’anomenat valor real dels immobles, als efectes d’aquests tributs (generalment consistent en multiplicar el valor cadastral per un coeficient), pel valor de referència, que serà aprovat anualment per la Direcció General de Cadastre d’acord amb una sèrie d’indicadors basats en compravendes d’immobles efectivament realitzades.
  • Aquest valor operarà com a valor mínim a declarar, tindrà presumpció de validesa i podrà ser impugnat a instància del contribuent però no per l’Administració.
  • En cas que el Cadastre no hagi fixat valor de referència per a un immoble en concret, es farà servir com a base imposable el major valor entre el valor declarat i el de mercat, sens perjudici de la possible comprovació administrativa.
  • En l’àmbit de l’Impost sobre el Patrimoni, es considerarà la valoració determinada per l’administració a efectes d’altres tributs, referint-se a l’esmentat valor de referència.
 • En l’àmbit de l’Impost de Successions i Donacions, els béns adquirits mitjançant pacte successori computaran a efectes de l’acumulació de donacions.
 • En l’àmbit de l’Impost sobre el Patrimoni dels no residents, podran aplicar la normativa autonòmica de la comunitat autònoma on radiqui el major valor dels seus béns i drets.
 • En l’àmbit de l’ITPAJD, s’aclareix que no estaran subjectes les operacions regulades a la normativa del tribut quan els transmitents siguin empresaris o professionals en l’exercici d’una activitat econòmica, amb independència de la condició de l’adquirent dels béns o drets.
Imprimir