Acaba d’entrar el vigor el reial decret llei que prorroga la majoria de les ajudes a les empreses per combatre els efectes del COVID-19, quina vigència ha finalitzat el 31 de maig, i que a continuació resumim:

Mesures de caràcter laboral

 • D’una banda, es prorroga el règim dels expedients de regulació temporal d’ocupació de força major basats en causes relacionades amb la situació pandèmica, fins al 30 de setembre de 2021. Així mateix, s’estableix una relació d’activitats que es consideren altament perjudicades en base a la seva elevada taxa de cobertura d’ERTOs prorrogats fins a 30 de setembre, i baixa taxa de recuperació de l’activitat, i que es beneficiaran de condicions especials de cotització.
 • D’altra banda, es regulen les regles aplicables a nous expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment i limitacions que puguin produir-se a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei.

Ajudes directes a treballadors autònoms

 1. Exempció parcial en la cotització a favor dels autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat, a l’empara del que disposa l’anterior Reial decret llei 2/2021, d’ajudes als autònoms (amb vigència fins a 31/5/21) que s’estendrà de manera progressiva, com segueix:
  • 90% en la cotització corresponent al mes de juny.
  • 75% al ​​juliol.
  • 50% a l’agost.
  • 25% al ​​setembre.

Aquesta exempció està condicionada a no tenir dret a percebre prestació per cessament d’activitat en qualsevol de les seves modalitats des de l’1 de juny de 2021, i la concessió es realitzarà d’ofici.

 1. Prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, ja sigui prèvia o posterior a l’entrada en vigor d’aquesta norma,
  • Import: 70% de la base de cotització, i exempció de l’obligació de cotitzar.
  • Durada: fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la suspensió, o, com a màxim, fins al 30 de setembre.
  • La prestació és incompatible amb l’obtenció de rendiments del treball per compte d’altri, superiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional. Aquesta prestació s’ha de sol·licitar en el termini de 21 dies des de l’entrada en vigor de la resolució de suspensió de l’activitat, o fins al 21 de juny si la resolució és anterior a 1 de juny i l’autònom no hagués rebut l’anterior prestació prevista per aquests casos.
 1. D’altra banda, a partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l’article 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no haguessin esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, podran continuar percebent-la fins al 30 de setembre de 2021, sempre que, durant el segon i tercer trimestre de 2021, compleixin els següents requisits:
  • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2019, així com no haver obtingut, durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
  • L’ajut s’haurà de sol·licitar abans del 21 de juny de 2021, en cas contrari, produirà els seus efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud.
  • En el cas d’empresaris en règim de mòduls, la baixada d’ingressos esmentada es donarà per complerta en funció d’uns determinats llindars d’evolució del seu personal mitjà en els períodes de referència.
  • La percepció d’aquest ajut no comportarà exempció en l’obligació d’ingressar les quotes d’autònoms.
 1. Aquells autònoms que haguessin percebut algun dels ajuts previstos al Reial decret 2/2021 (excepte el de suspensió temporal de l’activitat), i que no compleixin els requisits per continuar cobrant, a partir de l’1 de juny, la prestació esmentada en el paràgraf anterior, podran percebre una prestació extraordinària amb els següents requisits:
  • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre del 2021 superiors a 6.650 euros.
  • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre del 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre de 2021 en la mateixa proporció.
  • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
  • Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes a 1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d’aquesta prestació no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.
  • La prestació és incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents d’una societat i amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, llevat de la que sigui compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.
 1. Finalment, es recull la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada.
Imprimir