El recent Reial decret llei

El recent Reial decret llei 17/2020 va introduir un increment als percentatges de deducció aplicables als donatius realitzats per persones físiques a les entitats sense ànim de lucre incloses a la Llei 49/2002, que regula el règim fiscal d’aquestes entitats.

La modificació, que serà d’aplicació amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020, representa un increment de cinc punts percentuals a la deducció que poden aplicar-se els donants a la seva declaració de renda, tal com es mostra a continuació:

Llindar / exercici 2019 2020
Primers 150 euros 75% 80%
Per l’excés 30% 35%
Per l’excés – incentiu recurrència(*) 35% 40%

(*)Aplicable si en els dos exercicis immediats anteriors s’haguessin efectuat donatius a una mateixa entitat por import superior o igual al de l’exercici anterior.

Imprimir