Les instruccions publicades el 29 de gener ens concreten, entre altres punts, la manera de procedir per concedir el permís general de fins a quatre hores a què tenen dret les persones treballadores per exercir el seu dret a vot.

  • Permís per anar a votar.

En funció de les hores de coincidència de la jornada laboral amb l’horari dels col·legis electorals, es té dret a les següents hores de permís (retribuït i no recuperable):

  • Fins a dues hores de coincidència: No cal concedir el permís esmentat.
  • Més de dues hores i menys de quatre: S’ha de concedir un permís de dues hores.
  • Coincidència de quatre o més hores: S’ha de concedir el permís general de quatre hores.

La durada d’aquest permís s’ha de reduir proporcionalment a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

  • Permís pels que els toqui ser membres de mesa electoral o interventors.

Quan s’acrediti la condició de membre de mesa electoral o d’interventor, s’ha de concedir un permís (retribuït i no recuperable) corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer de 2021 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Cal justificar l’actuació com a membre de mesa o interventor.

  • Permís pels que les toqui ser membres de mesa electoral o interventors i que el dia de les eleccions gaudeixin del descans setmanal.

Els que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i acreditin la seva condició de membre de taula o interventor, tenen dret a un permís (retribuït i no recuperable) de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

  • Permís pels que siguin apoderats el dia de les eleccions i no gaudeixin del descans setmanal.

Permís (retribuït i no recuperable) durant la jornada completa del diumenge 14 de febrer de 2021, pels que acreditin la condició d’apoderats.

  • Possibilitat de canvi de torn.

L’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral,  per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions, als que acreditin ser membres de mesa electoral, interventors o apoderats.

  • Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís.

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

  • Permís per a formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

S’ha de concedir un permís (retribuït i no recuperable), de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 14 de febrer de 2021, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 5 de febrer de 2021.

Imprimir