S’acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, que inclou una sèrie de mesures amb rellevància fiscal i efectes per al proper exercici. A continuació sintetitzem les més rellevants:

 • Es minora el límit general de reducció aplicable a la base imposable de l’IRPF per a aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions) de 2.000 a 1.500 euros anuals. Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros (anteriorment, 8.000 euros) sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva. És a dir, sumant els dos sistemes, el límit serà de 10.000 euros anuals per contribuent.
 • Es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva a l’IRPF, i del règim simplificat i règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca a l’IVA, per a l’exercici 2022.
 • S’estableix un tipus impositiu de tributació mínima a l’impost de societats, de manera que, si bé no s’altera el tipus impositiu nominal, com a resultat de l’aplicació de les deduccions no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest percentatge, que serà aplicable a la base imposable després de la reserva d’anivellament, i la quantia del qual serà:
  • Del 15 per cent per als contribuents amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros durant l’exercici anterior.
  • Del 15 per cent per als contribuents que tributin en el règim de consolidació fiscal, sigui quin sigui l’import de la xifra de negocis.
  • Del 10 per cent a les entitats de nova creació (el tipus nominal de les quals és del 15 per cent), i del 18 per cent per a les entitats de crèdit i d’exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs (el tipus nominal de les quals és del 30 per cent).
 • Els tipus anteriors també s’apliquen a l’impost sobre la renda de no residents, per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.
 • Es redueix d’un 85% a un 40% la bonificació de les rendes obtingudes per les entitats acollides al règim especial d’arrendament d’habitatges a l’impost de societats.
 • S’eleva en un 1 per cent l’import que cal exigir per les taxes de quantia fixa.
 • Es mantenen l’interès legal del diner i l’interès de demora en un 3,00% i un 3,75%, respectivament.
 • Es fixen les quanties per al 2022 de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), les quals es veuen incrementades respecte a anys anteriors i són les següents:
  • Diari, 19,30€
  • Mensual, 579,02 €
  • Anual, 6.948,24€
  • En els supòsits que la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, aquest serà de 8.106,28€ quan les normes es refereixin SMI en còmput anual, llevat que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 €.
Imprimir