S’acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, que conté diverses mesures de caràcter laboral que resumim a continuació:

 Bases màximes i mínimes de cotització al règim general de la Seguretat Social

A partir de l’1/01 les bases màxima i mínima de cotització seran de 4.139,40 € mensuals o 137,98 € al dia, i 1.125,90 € mensuals o 37,53 € al dia respectivament.

Base i tipus de cotització en el sistema especial de treballadors del servei de la llar familiar

La base per aquest 2022 va lligada a la retribució rebuda pels empleats, d’acord amb el següent quadre:

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent a 31 de desembre de 2021 l’augment que experimenti al 2022 el salari mínim interprofessional. De moment, s’apliquen les mateixes que al 2021 perquè el nou salari mínim encara està per determinar.

Tram Retribució mensual Base de cotització Màxim hores treballades
Euros/mes Euros/mes
1. Fins a 259,00. 222 34
2. Des de 259,01 fins a 403,00. 365 53
3. Des de 403,01 fins a 548,00. 509 72
4. Des de 548,01 fins a 692,00. 653 92
5. Des de 692,01 fins a 838,00. 798 111
6. Des de 838,01 fins a 981,00. 941 130
7. Des de 981,01 fins a 1.125,90. 1.125,90 160
8. Des de 1.125,91 fins a 1.228,00. 1.177 160
9. Des de 1.228,01 fins a 1.388,00. 1.322 160
10. Des de 1.388,01. Retribució mensual 160

 

A l’efecte de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat en la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre.

El tipus de cotització serà del 28,30% (el 23,60% a càrrec del cap de família i el 4,70% a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

Durant l’any 2022 s’aplicarà la reducció del 20% (45% en cas de famílies nombroses) a l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que hagin contractat un treballador de la llar a partir de l’1 de gener del 2012, sempre que aquest no hagi estat alta en el Règim Especial de Treballadors de la Llar a temps complet, pel mateix cap de família, dins del període comprés entre el 2/08 i el 31/12/2011.

No serà d’aplicació si la prestació de serveis és de menys de 60 hores mensuals per cap de família i el treballador de la llar assumeix el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació.

Increment de les bases màximes i mínimes al règim especial de treballadors autònoms

La base mínima, amb efectes de l’1/04, passa a ser 960,60 € mensuals. La màxima, de 4.139,40 € mensuals.

Els autònoms que a 1 de gener de 2022 tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2021 sigui igual o superior a 2.077,80 €, o els que hagin causat alta amb posterioritat a l’esmentada data.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 2.077,80 € no podran triar una base de quantia superior a 2.113,20 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2022,  la qual tindrà efectes a partir de l’1/7/2022, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta a aquest Règim a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2022, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 1.035,90 € i 2.113,20 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci a conseqüència de la mort del titular, que estarà compresa entre 960,60 € i 2.113,20 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social 5 o més anys, la seva base serà d’acord amb les següents regles:

  1. Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.077,80 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 € i 2.113,20 €.
  2. Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 € i la quantitat d’aquella, incrementant en un 1,70%, amb el límit de la base màxima de cotització.

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2021, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima de 1.234,80 € mensuals.

Sol·licitud de devolució de quotes per pluriactivitat

Els autònoms que durant el 2022 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes al règim d’autònoms i al règim general per una quantia igual o superior a 13.822,06 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades com autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades com a autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig del 2023.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Aquest indicador, després de diversos anys sense fer-ho, s’incrementa, i pel 2022 serà:

IPREM diari: 19,30 €

IPREM mensual: 579,02 €

IPREM anual: 6.948,24 €

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència a l’IPREM, en aplicació del que estableix el R llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 8.106,28 € quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, excepte que expressament excloguin les pagues extraordinàries, que serà de 6.948,24 €.

Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral

Queda suspesa fins que el Govern procedeixi a la reforma de la regulació l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions d’accidents de treball a les empreses que hagin disminuït la sinistralitat laboral.

Imprimir