BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

La base mínima de cotització passa, amb efectes a l’1/01, de 1.166,70 euros mensuals (38,89 euros al dia) a 1.260,00 euros mensuals (42,00 euros al dia).

BASES DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TREBALLADORS  DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR.

La base de cotització per a aquest 2023, que s’estableix en funció de la retribució rebuda pels empleats, es modifica, i s’adapten els diferents trams a la nova base mínima, que queda d’acord amb el següent quadre:

TramRetribució mensual (€/mes)Base de cotització (€/mes)Màxim hores treballades
1.Fins a 291,00.27034
2.Des de 291,01 fins a 451,00.38653
3.Des de 451,01 fins a 613,00.53272
4.Des de 613,01 fins a 775,00.69492
5.Des de 775,01 fins a 939,00.858111
6.Des de 939,01 fins a 1.098,00.1.018,00130
7.Des de 1.098,01 fins a 1.260,00.1.260,00160
8.Des de 1.260,01Retribució mensual160

A l’efecte de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat amb la part
proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.

COTITZACIÓ ADDICIONAL PELS CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA.

Amb efectes de l’1 de gener de 2023, la cotització addicional que es realitza, a càrrec de l’empresari,  a la finalització dels contractes de durada determinada inferior a trenta dies passa dels 27,53 euros als 29,74 euros.

Imprimir