El passat 19 de maig de 2020 el Tribunal Suprem va dictar una sentència per mitjà de la qual es modifiquen els criteris interpretatius referents al càlcul del parament domèstic del causant a efectes de l’Impost sobre Successions.

Fins ara, a l’hora de calcular l’aixovar d’una persona a efectes de liquidar l’Impost sobre Successions, es partia de calcular el 3% del valor total dels béns del causant. En el cas que els hereus consideressin que l’import resultant era excessiu, havien de provar i acreditar el valor real d’aquest parament.

El que el Tribunal Suprem entén en aquesta sentència, i fixa com a criteri interpretatiu, és que no és correcte la idea que aquest 3% s’ha de calcular respecte de tots els béns d’una herència, sinó només sobre aquells que per la seva identitat, valor i funcionalitat estiguin afectats a l’ús personal i particular del causant.

Per tant, a l’hora de calcular el parament domèstic no aplicarem cap percentatge sobre aquells imports que corresponguin a participacions en societats mercantils, diner, títols, actius immobiliaris, i qualsevol altra bé que per la seva naturalesa no pugui considerar-se d’ús particular i personal, sense que calgui prova per part de l’interessat.

Aquesta nova doctrina jurisprudencial obre la porta a reclamar la devolució d’aquells imports ingressats dins dels quatre anys anteriors en base al mètode de càlcul de l’aixovar vigent fins ara.

Imprimir