Les empreses i els treballadors per compte propi, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta que es meritin:

 • En el cas d’empreses: entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021.
 • En el cas de treballadors autònoms: entre els mesos de gener a març de 2021.

Aquest ajornament s’ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general en la normativa de la Seguretat Social, amb les següents particularitats:

 1. Serà aplicable un interès del 0,5%, en lloc del previst en l’article 23.5
  del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 2. Les sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se abans del transcurs dels
  deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés
  corresponents a les quotes reportades abans assenyalades.
 3. L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència
  dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent al qual aquella s’hagi dictat.
 4. La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social respecte a les quotes afectades per aquest, fins que es dicti la corresponent resolució.

Les empreses tenen fins el 10 de gener per demanar la moratòria del mes de desembre, fins el 10 de febrer per la del mes de gener i fins els 10 de març per la del mes de febrer.

I els autònoms tenen fins el 10 de gener per demanar la moratòria del mes de gener, fins el 10 de febrer per la del mes de febrer i fins el 10 de març per la del mes de març.

Imprimir