El RD llei 5/2023 dedica el seu llibre segon a la transposició de la Directiva UE 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

Per començar, cal indicar que la parella de fet s’inclou en el redactat dels permisos, com ja ho estava el cònjuge, de manera que clar el seu dret als permisos, etc.

Les modificacions de determinats permisos i drets són:

  • S’incrementen els dies, passant de 2 a 5, del permís per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol persona diferent de les anteriors que convisqui amb el treballador en el mateix domicili i que requereixi l’atenció efectiva d’aquest (article 37.3.b TRET).
  • Els dies de permís per mort del cònjuge, etc. continuen essent dos, però el redactat se separa del permís esmentat en l’anterior apartat (article 37.3.b bis TRET).
  • El dret a demanar les adaptacions de durada i distribució de la jornada de treball s’amplia a aquelles persones que tinguin necessitats de cura respecte dels fills majors de dotze anys, el cònjuge o parella de fet i els familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com d’altres persones dependents quan, en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili i, per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixes, tot justificant les circumstàncies en les quals fonamenta la seva petició (article 34.8 TRET).

S’inclouen nous drets i permisos, com els següents:

  • El treballador tindrà dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.Els treballadors tindran dret a la retribució de les hores d’absència per aquestes causes equivalents a quatre dies a l’any, conforme al que s’estableix en conveni col·lectiu o, en defecte de conveni, en acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, tot aportant els treballadors, si escau, acreditació del motiu d’absència (article 37.9 TRET).
  • Els treballadors tindran dret a un permís parental no retribuït per a la cura de fills o menors acollits per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys.

Aquest permís no retribuït, que tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, es podrà gaudir a temps complet o en règim de jornada a temps parcial conforme al que s’estableix reglamentàriament (articles 45.1.o i 48 bis TRET).

Imprimir