Els sindicats (ICSC i IAC) han convocat una vaga general pel pròxim divendres, 18 d’octubre de 2019. Cada sindicat ha fet la seva convocatòria on hi consten els motius i els objectius que persegueixen.

En un principi es va convocar per l’11/10, però finalment fou desconvocada.

La vaga s’iniciarà a les 00.00 hores i durarà fins a les 24.00 hores del mateix dia.

És un dret individual de cada treballador decidir fer vaga o no el dia 18 d’octubre, i us recordem que no es pot sol·licitar als treballadors que es manifestin sobre la seva intenció de secundar-la o no; tot i que pel treballador és millor comunicar-ho per escrit a l’empresari per evitar conflictes derivats de la seva adhesió a la protesta.

El treballador en vaga aquest dia no cotitzarà, i s’ha d’informar d’aquest fet a la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquest dia tampoc serà retribuït per l’empresari, de manera que la vaga no comportarà cap cost econòmic per l’empresa.

No podem obligar un treballador a treballar aquest dia, llevat, com més endavant analitzarem, que s’hagin instaurat serveis mínims o serveis de manteniment o seguretat a les instal·lacions i per aquest motiu hagi de treballar.

No es poden substituir els treballadors que exerceixen el dret a la vaga per altres treballadors de nova contractació o d’empreses de treball temporal.

Pels treballadors que no s’hi adhereixin és un dia laboral normal, i, per tant, consta d’alta a la seguretat social i percebrà la preceptiva retribució econòmica.

No podem obligar cap treballador a adherir-se a la vaga. Per molt que a causa dels treballadors vaguistes, tinguem el torn o la maquinària parada, el treballador que no s’hi ha adherit ha de ser retribuït.

Pot ser que degut a l’existència de determinats piquets informatius o per problemes amb el transport, el treballador no pugui arribar al seu lloc de treball. En aquest supòsit, si el treballador ho pot demostrar, ha de continuar essent retribuït i, en tot cas, ens podem plantejar si li fem recuperar aquestes hores de treball, fet que s’analitzaria en cada cas en concret.

Per tot plegat, i per les incidències que sorgeixen en un dia de vaga, moltes empreses productives, prèvia negociació amb els treballadors o els seus representants, consideren aquest dia com un dia de vacances, i d’aquesta manera el procés productiu no es veu afectat per la manca d’un grup de treballadors. En tot cas aquesta opció s’hauria de pactar sempre i de manera obligatòria entre les parts per tal de quadrar el calendari laboral.

SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MATERIALS.

Cal no confondre’ls amb els serveis mínims dels que en parlarem tot seguit. Aquest servei de manteniment consisteix en el fet que determinats treballadors, tot i exercir el dret de vaga, no el podran gaudir perquè hauran de realitzar tasques fonamentals que, de no fer-se, podrien provocar, per exemple, un dany a la maquinària o als productes que es troben dins de les instal·lacions de les empreses (p. ex. producte fresc, granges, manteniment de forns industrials, etc.).

S’ha de negociar amb els representants dels treballadors i no pot afectar ni de bon tros la totalitat de l’empresa, tampoc es pot utilitzar aquesta eina per garantir la producció el dia de la vaga.

SERVEIS MÍNIMS

Són aquells que vénen determinats per l’autoritat -en aquest cas les CCAA- i que vénen a preservar el bon funcionament d’aquells serveis essencials per a la comunitat (hospitals, policia, transports…., etc.).

Podeu trobar les diferents convocatòries a:

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

Imprimir