Recentment s’han publicat les bases, restant pendent la publicació de la convocatòria, per la nova línia d’ajuts de l’Institut Català de Finances (ICF) destinada a finançar les entitats esportives amb problemes financers transitoris derivats de la crisi de la COVID-19. A continuació exposem els trets fonamentals d’aquest producte:

 • Beneficiaris: entitats esportives inscrites al corresponent registre administratiu, que justifiquin trobar-se en una situació sobtada de manca de liquiditat a causa de la crisi sanitària.
 • Característiques del préstec:
  • Import: entre 20.000 i 300.000 euros.
  • Interès: màxim Euríbor a 12 mesos + 3%.
  • Amortització: fins a 5 anys, inclosa carència de fins a 1 any.
  • Garantia del Consell Català de l’Esport, de fins al 100% del capital.
  • Sense comissions.
 • Procediment de concessió: concurrència no competitiva, per ordre de presentació de sol·licituds, fins a exhaurir la dotació (8 milions d’euros).
 • Presentació de sol·licituds: telemàtica.

Podeu consultar més detalls sobre aquest producte, a través de la resolució d’aprovació de les bases:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804038.pdf

Imprimir