El DOGC ha publicat una nova línia d’ajuts, aquest cop dirigits al sector de l’activitat educativa i de les activitats extraescolars, afectat per la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d’octubre, que comporta la suspensió de totes les activitats d’oci i extraescolars que s’estiguin desenvolupant en el moment de la seva entrada en vigor.

Beneficiaris:

  • Entitats, empreses i autònoms dedicats a activitats de lleure educatiu, de dilluns a divendres, o agrupaments amb activitat de cap de setmana.
  • Entitats, empreses i autònoms que realitzen activitats extraescolars, entenent com a tals les realitzades fora de l’horari lectiu, siguin o no realitzades en centres educatius, donats d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques amb l’epígraf corresponent, i dirigides a nens d’entre 3 i 18 anys.
  • Entitats, empreses i autònoms titulars o gestors d’instal·lacions juvenils inscrites en el registre administratiu corresponent.
  • La subvenció no és aplicable a clubs esportius federats.

Import: ajuda a fons perdut, en forma de pagament únic, per import de:

  • 1.500 euros, per als beneficiaris del primer incís anterior.
  • 2.500 euros, per als beneficiaris del segon incís.
  • 5.000 euros, per als beneficiaris del tercer incís

Sol·licitud i concessió:

  • Règim de concurrència no competitiva, per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.
  • S’haurà d’emplenar una declaració responsable de compliment dels requisits, verificable per l’administració a posteriori.
  • La subvenció és compatible i acumulable a altres ajuts concedits.

Podeu consultar més detalls de l’esmentada subvenció al següent enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821475.pdf

Imprimir