S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 15/2020, que aprova mesures complementàries d’ajuda econòmica per als sectors més afectats per l’actual crisi sanitària. A continuació passem a resumir les més significatives:

MESURES DE CARÀCTER FISCAL:

 • S’introdueixen modificacions en el càlcul dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, de manera que:
  • Els contribuents quin volum d’operacions no hagi superat la quantitat de 600.000 euros en l’exercici anterior, i no ho hagin fet abans del passat 28 de febrer, podran optar per calcular el seu pagament fraccionat en base als resultats obtinguts en els diferents períodes de liquidació de l’any 2020 (març, setembre i novembre), i no sobre la base de la quota íntegra de l’últim impost de societats presentat.
  • Per als qui no hagi estat possible exercitar aquesta opció amb efectes per al primer pagament fraccionat, i quin volum d’operacions no hagi superat la quantitat de 6.000.000 euros en l’exercici anterior, podran fer-ho de cara al pagament fraccionat a realitzar el proper mes d’octubre.
 • S’introdueixen mesures per pal·liar el perjudici fiscal que pot suposar el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, i règim simplificat d’IVA (els coneguts com a mòduls):
  • Es possibilita la renúncia al règim de mòduls amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.
  • Aquesta renúncia no vincularà per a exercicis posteriors, com passava fins ara, sinó que serà possible tornar a acollir-se a el règim de mòduls a partir de l’exercici 2021.

Caldrà valorar, cas per cas, si aquesta renúncia és recomanable, ja que, d’una banda augmenta les obligacions formals de l’obligat, i d’altra, el règim de mòduls ja exclou del càlcul del rendiment el període de vigència de l’estat d’alarma. En tot cas, dependrà del sector de què es tracti i de la seva capacitat per normalitzar la seva activitat en l’etapa post-confinament.

 • Es rebaixa la imposició per IVA dels següents productes:
  • S’estableix, fins al 31 de juliol de 2020, un tipus impositiu del 0%, per les vendes, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns sanitaris quins destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris, sense que això afecti a la possibilitat de deduir l’IVA suportat en les compres d’aquests béns per a la seva posterior revenda.
  • Es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als llibres, diaris i revistes digitals.
 • Es prolonga la pròrroga de certs terminis tributaris prevista pel RD llei 8/2020, que passen del 30 d’abril o el 20 de maig, al 30 de maig en tot cas.
 • En el cas d’impagament de deutes tributaris en període voluntari, serà possible evitar l’obertura del  període executiu, amb els seus corresponents recàrrecs, si l’obligat tributari:
  • Aporta a l’administració tributària, en el termini de cinc dies des de la finalització del període voluntari, un certificat acreditatiu d’haver sol·licitat el finançament especial previst per fer front al COVID-19 (per exemple, les línies ICO previstes a l’efecte), i
  • Liquida el deute totalment i immediatament en el moment de la concessió del finançament.

MESURES DE CARÀCTER LABORAL

 • Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus, tot ampliant la cobertura especial prevista a aquells treballadors que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència del COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d’ocupació cotitzada suficient no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari per a fer-ho.
 • Les empreses dedicades a serveis essencials podran incloure la plantilla no indispensable en ERTO ‘s per força major en els casos en què l’activitat de l’empresa s’hagi vist minvada per les limitacions a la mobilitat.
 • S’estableixen mecanismes de control, responsabilitat empresarial i sancions respecte de comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions.
 • Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada laboral.
 • S’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquells treballadors quins contractes hagin estat extingits durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que l’hagin extingit voluntàriament des l’1 de març per tenir una oferta laboral ferma que no ha arribat a materialitzar-se com a conseqüència del COVID-19.
 • Se simplifica el procediment de resolució de l’ajornament de quotes de la seguretat social.
 • Se suspenen els terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, llevat d’aquelles actuacions considerades d’interès general.

MESURES DE CARÀCTER ECONÒMIC

 • S’habilita l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), a concedir ajornaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables.
 • S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè desenvolupi activitats de reassegurança de crèdit i caució a partir del 2020.
 • S’especifiquen els casos en què es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions, novetat introduïda en recents disposicions.
Imprimir