Revaloració de les pensions i altres prestacions públiques.

Fins que s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat pel 2024, es manté la vigència de la normativa actual sobre pensions.

Les pensions contributives de la Seguretat Social i les ordinàries i extraordinàries de Classes Passives de l’Estat, es revaloraran el 2024, amb caràcter general, el 3,8 %.

Es fixa el límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques el 2024 en 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.

El complement de les pensions contributives i de les pensions de Classes Passives per a la reducció de la bretxa de gènere queda fixat per al 2024 en 33,20 euros, resultat de sumar un percentatge addicional del 5 % al percentatge general de revaloració del 3,8% esmentat abans.

Les pensions no contributives de la SS d’invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros.

 Salari Mínim Interprofessional.

Fins que no s’aprovi el reial decret corresponent, es prorroga la vigència del salari mínim interprofessional actual de 36 euros/dia o 1.080 euros/mes.

Bonificació dels contractes de durada determinada celebrats per a la substitució de persones treballadores.

No s’aplicarà l’exclusió d’haver prestat serveis a la mateixa empresa en els últims 6 mesos als contractes de durada determinada formalitzats amb persones desocupades per a la substitució de persones treballadores en determinats supòsits, com percebre prestacions per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, per naixement, etc.

Jubilació parcial amb simultània formalització de contracte de relleu en el sector de la indústria manufacturera.

A les pensions de jubilació parcial amb simultània formalització de contracte de relleu causades abans de l’1 de gener del 2025 es continuarà aplicant la regulació vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011.

Bases de cotització del sistema especial de treballadors de la llar.

Se suspèn que la determinació de les bases de cotització per contingències comunes i professionals, que havia d’entrar en vigor a partir d’aquest 2024, es faci d’acord amb l’article 147 de la LGSS, és a dir, que estigui constituïda per la remuneració total, com al règim general, i no per trams.

 Increment de les bases mínimes i màximes de cotització.

Pel 2024 i fins a l’aprovació dels PGE les bases mínimes de cotització dels grups de cotització dels règims que els tinguin establerts, s’incrementaran de forma automàtica en el mateix percentatge que ho faci el SMI incrementat en un sisè.

Les bases màximes de cada categoria professional i el límit màxim de les bases de cotització es fixaran aplicant el percentatge previst per a la revaloració de pensions al qual se sumarà el que estableix la disposició transitòria 38a de la LGSS (una quantia fixa anual d’1,2 punts percentuals).

 Cotització corresponent al mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI).

Pel 2024 i fins a l’aprovació dels PGE la cotització corresponent al MEI serà del 0,70 %: el 0,58 % a càrrec de l’empresa i el 0,12 % a càrrec de la persona treballadora.

Cotització de les pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes.

Fins que s’aprovi la llei de PGE la cotització al sistema de Seguretat Social dels alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació s’ajustarà a les següents regles:

  • En el cas de pràctiques formatives remunerades, s’aplicaran les quotes úniques mensuals per contingències comunes i professionals corresponents als contractes de formació en alternança.
  • En el cas de pràctiques formatives no remunerades, la cotització consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes exclosa la prestació d’incapacitat temporal, i de 0,31 euros per contingències professionals (0,16 euros correspondran a la contingència d’incapacitat temporal i 0,15 euros a les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència), sense que pugui superar-se la quota màxima mensual per contingències comunes de 57,87 euros i per contingències professionals de 7,03 euros.

En tots dos casos, a les quotes per contingències comunes s’hi aplicarà la reducció del 95%, resultant una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 0,13 euros per contingències comunes exclosa la prestació per incapacitat temporal, sense que pugui superar-se la quota màxima mensual de 2,89 per contingències comunes.

Cal tenir en compte que totes aquestes mesures han estat establertes pel Govern en forma de reial decret llei, de manera que la seva aprovació definitiva està pendent de convalidació pel Congrés dels Diputats dins dels 30 dies següents a la promulgació de la norma.

Imprimir