El Reial decret llei 18/2021 i el Reial decret 817/2021 ens porten novetats importants en l’àmbit laboral, que passem a explicar a continuació:

Pròrroga d’ERTOS vigents a data 30 de setembre de 2021.

La pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació vigents el 30 de setembre de 2021 s’autoritzarà prèvia presentació, entre l’1 i el 15 d’octubre, d’una sol·licitud acompanyada d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol a setembre de 2021. En els procediments motivats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) s’adjuntarà, a més, un informe de la representació dels treballadors amb la qual es va negociar l’expedient.

És important assenyalar que, de no presentar la documentació en termini, l’ERTO es donarà per finalitzat i des de l’1 de novembre ja no serà aplicable. Si es presenta, l’autoritat laboral tindrà deu dies per dictar resolució estimatòria de la pròrroga. En absència de resolució expressa la sol·licitud s’entendrà estimada; per tant, el silenci serà positiu.

Les exoneracions durant el mes d’octubre pels ERTO per limitació (és a dir, empreses i entitats que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles) i per impediment (empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades a causa de la pandèmia) són:

ERTO per limitació de l’activitat 75 % (empreses de menys de 50 treballadors)

65% (empreses de més de 50 treballadors)

ERTO per impediment 100 % (empreses de menys de 50 treballadors)

90% (empreses de més de 50 treballadors)

Nous ERTO per impediment o limitació (fins al 28 de febrer de 2022).

A partir de l’1 de novembre, les empreses podran sol·licitar un nou ERTO per impediment o limitació quan es vegin afectades per noves restriccions vinculades a la COVID-19 i tindran les mateixes exoneracions previstes per a cada tipus d’ERTO.

Aquestes empreses podran transitar d’un ERTO d’impediment a limitació i viceversa, mitjançant el procediment ja existent i que exigeix comunicació a l’autoritat laboral i a la representació legal dels treballadors, així com declaració responsable davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Beneficis a la cotització – Accions formatives vinculades a les exempcions.

Per a l’obtenció de les exempcions en la cotització a la Seguretat Social, més elevades, les empreses hauran de desenvolupar accions formatives per a cadascuna de les persones afectades per l’ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022.

Les accions formatives referides tindran com a objectiu la millora de les competències professionals i l’ocupabilitat dels treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d’ocupació.

El nombre mínim d’hores de formació que ha de realitzar cada treballador per les quals les empreses s’hagin aplicat exempcions s’estableix a continuació en funció de la mida de l’empresa, a partir de 10 persones de plantilla:

 1. a) De 10 a 49 treballadors: 30 hores.
 2. b) De 50 o més: 40 hores.

Les empreses que formin les persones afectades per l’ERTO tindran dret a un increment de crèdit per al finançament d’accions en funció de la mida de l’empresa, i que arriba a 425 euros per treballador (plantilles d’entre 1 i 9 empleats), 400 euros (plantilles de 10 a 49) o 320 euros (empreses amb 50 o més treballadors).

Els beneficis seran inferiors en el cas de no desenvolupar accions formatives.

Les exempcions s’apliquen respecte dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022.

ERTO Plantilla de l’empresa Beneficis
ERTO per limitació de l’activitat 10 o més treballadors Amb formació Sense formació
80% 40%
Menys de 10 treballadors Amb formació Sense formació
80% 50%
ERTO per impediment No afecta 100% de l’aportació empresarial meritada a partir del novembre de 2021

Podran beneficiar-se d’aquestes exoneracions les següents empreses:

 • Empreses a les quals es refereixen els apartats 1 i 2 de la disp. addic. 1ª RDL 11/2021, de 27 de maig (sectors amb elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat) quins expedients es prorroguin a partir de l’1 d’octubre.
 • Empreses a les quals es refereix la lletra a) de l’apartat 2 de l’esmentada disp. addic. 1ª RDL 11/2021, que transitin, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, des d’un ERTO per força major a un altre per causes ETOP.
 • Empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, transitin, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, des d’un ERTO per força major a un altre per causes ETOP.

Com a novetat s’estableix com a requisit indispensable per a l’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i per al reconeixement de les prestacions per desocupació la presentació, per part de les empreses, d’una relació dels treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’expedient i que hagin de romandre inclosos en el mateix.

Pròrroga de diverses garanties

Es manté la possibilitat que una empresa en ERTO per força major transiti a un altre dels anomenats ETOP, durant la vigència d’aquell.

També es mantenen vigents fins al 28 de febrer:

 • Els límits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends (prohibició de repartiment a les empreses afectades) i amb la transparència fiscal.
 • El compromís de manteniment de l’ocupació.ç
 • Els límits i excepcions sobre hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions establerts per les normes anteriors.
 • Les causes de força major i les causes ETOP no poden entendre’s justificatives de l’extinció del contracte ni de l’acomiadament
 • La protecció dels contractes temporals a través de la interrupció del còmput de la seva durada màxima.

Nou salari mínim interprofessional a partir de l’1 de setembre de 2021.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 1,579% i queda fixat en 965 € mensuals o 32,17 € diaris.

Els treballadors eventuals i temporers, quins serveis a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran conjuntament amb el salari mínim indicat la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari professional pugui ser inferior a 45,70 euros per jornada legal en l’activitat.

El salari mínim dels treballadors de la llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 7,55 euros per hora efectivament treballada, quantia que inclou tots els conceptes retributius.

Pròrroga de determinades ajudes a treballadors autònoms a causa de la pandèmia

S’estableix la pròrroga de quatre mecanismes d’ajuda als treballadors autònoms:

1) Exempcions progressives en la cotització per a aquells que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que disposa el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre el qual vam informar al nostre blog (veure enllaç ), consistents en:

 1. 90 per 100 de les cotitzacions corresponents a l’octubre.
 2. 75 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de novembre.
 3. 50 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de desembre.
 4. 25 per 100 de les cotitzacions corresponents al mes de gener de 2022.

2) Prestació extraordinària per cessament d’activitat pel cas de suspensió temporal total de l’activitat per mandat governamental: a partir de l’1 d’octubre, aquests col·lectius podran percebre una quantia corresponent al 70% de la seva base de cotització durant el temps que es mantingui suspesa la seva activitat.

3) Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi:

L’accés a la prestació exigirà acreditar, en el tercer i quart trimestre del 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50 per 100 dels que hi hagi hagut en el tercer i quart trimestre del 2019, així com no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros. L’ajuda estarà condicionada a no haver consumit el dret a prestació per cessament d’activitat com a conseqüència d’anteriors prestacions

4) Prestació subsidiària per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms que exerceixen activitat, i a 30 de setembre de 2021 estiguessin percebent alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes als articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista actualment podran accedir, a partir de l’1 d’octubre de 2021, a la prestació econòmica de cessament d’activitat, sempre que:

 1. a) No tinguin, en el tercer i quart trimestre del 2021, rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi superiors a el 75 per 100 del salari mínim interprofessional en aquest període.
 2. b) Acreditin en el quart trimestre de 2021 un total d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferior en un 75 per 100 als que hi ha hagut en el quart trimestre del 2019.
Imprimir