brexit

El proper 31 de desembre finalitzarà el termini transitori previst a l’acord del BREXIT, durant el qual es prolongava per l’any 2020 el tractament de les operacions amb el Regne Unit com si fossin realitzades amb qualsevol estat membre de la UE.

Ara bé, un cop finalitzat aquest període, les operacions comercials realitzades amb aquest territori comportaran les següents conseqüències:

  • Els lliuraments i adquisicions de béns passaran a ser considerats exportacions o importacions. Si això comporta començar a exportar, caldrà donar-se d’alta a l’EORI (registre específic per exportadors).
  • Les entregues de béns al Regne Unit continuaran exemptes d’IVA, i per les adquisicions s’haurà de satisfer l’IVA a duana. També seran d’aplicació les especialitats previstes pels impostos especials.

Tot això, sens perjudici de les polítiques aranzelàries que siguin aplicables als productes de què es tracti.

  • Quant a les prestacions de serveis, canvien algunes regles de localització, doncs els començaran a ésser d’aplicació les previstes per a operacions amb territoris extracomunitaris.
  • Les operacions comercials deixaran de declarar-se al Model 349 i, en el seu cas, a la declaració Intrastat.

Per tant, convindrà assessorar-se en previsió als canvis que pugui comportar a l’operativa de l’empresa l’aplicació íntegra d’aquest règim a partir de l’any 2021, tant des del punt de vista fiscal com merament econòmic, doncs els costos de transacció de les operacions poden encarir-se com a conseqüència dels tràmits duaners i les liquidacions d’aranzels.

Imprimir