El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys en situació d’atur.

 

A continuació relacionem les principals característiques d’aquest ajut:

Entitats beneficiàries

En general, autònoms i empreses legalment capacitats per subscriure un contracte de treball, constituïts i amb establiment operatiu a Catalunya.

Quantia

Ajut a fons perdut de 1.108,33€ mensuals (equivalent al SMI de 2021 en 12 pagues) per la jornada completa. En casos de jornada parcial, serà la part proporcional. La quantia de l’ajut dependrà de la durada del contracte, entre un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 (18 en casos de discapacitats del 33% o superior).

 

Principals requisits per a sol·licitar l’ajut

 • Contractació temporal o indefinida mínima de 6 mesos, amb una jornada igual o superior al 50% en un centre de treball a Catalunya. Queden exclosos els contractes en pràctiques i fixos discontinus.
 • Els contractats han de tenir com a mínim 45 anys, portar un mínim de 6 mesos (dels darrers 12) inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i estar inscrits actualment, i no poden haver estat contractats mitjançant un contracte indefinit en els darrers 6 mesos ni poden estar participant actualment al programa Agència de Col·locació.
 • Disposar d’un informe de l’Oficina de Treball conforme la persona reuneix els requisits per acollir-se a l’ajut.
 • La nova contractació de treball per a la qual se sol·licita la subvenció ha d’augmentar el nombre d’ocupats per l’empresa, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta del treballador, o per acomiadament disciplinari procedent, o una altra causa no imputable a l’empresa.
 • Estar al corrent de les obligacions amb Hisenda, Seguretat Social i l’administració pública, en general.
 • No haver obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat.
 • El nombre de contractes subvencionables no podrà ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla del beneficiari. Amb l’excepció que, si l’empresa té una sola persona contractada, en aquest cas el màxim serà 1 contracte subvencionat.
 • Mantenir les contractacions objecte de la subvenció. En cas d’alteració de les condicions contractuals, cal tenir en compte els següents supòsits:
  • Baixa en període de prova, dimissió del treballador, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat: es revocarà parcialment l’import del període no justificat.
  • Acomiadament disciplinari: s’haurà de substituir el treballador, respectant les condicions i la durada restant objecte de l’ajut. En cas contrari es revocarà la totalitat de la subvenció.
  • Acomiadament per causes objectives o acomiadament col·lectiu: es revocarà la totalitat de la subvenció.

 

Terminis i procediment

Podran optar a la subvenció els contractes formalitzats entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de setembre del 2021.

La subvenció s’haurà de sol·licitar, com a màxim, en el termini d’un mes des de la data de celebració del contracte. El període de sol·licitud és des del 20 de gener fins al 20 de novembre de 2021. Aquest ajut es concedeix per concurrència no competitiva (per ordre cronològic de presentació de sol·licituds).

Les empreses interessades han de presentar la sol·licitud de la subvenció mitjançant els models normalitzats que es troben disponibles a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Podeu consultar més detalls:

 • A la normativa reguladora de l’ajut

Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.

Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre.

 • Al correu electrònic habilitat a aquest efecte:

     

Imprimir