tributacio-dels-contractes-de-lloguer-dhabitatgeEl lloguer d’habitatges, al contrari que el de locals comercials, està exempt de tributar a l’iva. No obstant, això no vol dir que l’operació estigui totalment exempta de tributació.

Al contrari, precisament per estar exempt d’iva, la llei estableix la seva subjecció a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, tribut autonòmic que per norma general substitueix l’iva quan aquest no es merita.

En el cas de lloguers d’habitatge, la Generalitat de Catalunya estableix una tarifa específica, que consisteix en un tipus del 0,5% sobre la renda total consignada al contracte de lloguer. Així, per exemple, un contracte d’una durada de dos anys, a raó d’una renda mensual de 500 euros, meritarà un impost de 0.5% x 500 x 12 x 2 = 60 euros.

Aquesta obligació tributària recau sobre el llogater de l’habitatge, però es molt important que el propietari sigui conscient de que, en cas què aquest no liquidi l’impost o ho faci de manera incorrecta, Hisenda es podrà dirigir a ell per exigir-li la quota, en cas de que no pugui cobrar-la del llogater.

Imprimir