Benvolguts clients,

Us recordem que la moratòria del pagament de les quotes de la seguretat social, d’acord amb el que estableix el RD llei 11/2020, pel que fa a les quotes a pagar al mes de juliol, es pot demanar fins al pròxim dia 10 de juliol.

La moratòria, que és una pròrroga del termini de pagament, serà de 6 mesos i sense interessos, i només s’hi podran acollir empreses i autònoms amb determinades activitats econòmiques d’entre les que no es van veure suspeses per l’estat d’alarma.

La moratòria es pot demanar de:

  • Les quotes d’autònoms meritades el mes de juliol
  • Les quotes de seguretat social de les empreses meritades el mes de juny, a pagar a finals del mes de juliol (excepte la quota obrera i la cotització per accidents, que són inajornables).

GRUP GESTIÓ s’ofereix a realitzar la tramitació d’aquesta moratòria, així com a assessorar-vos respecte de qualsevol dubte que us sorgeixi amb relació a aquest o altres temes relatius als efectes de la crisi sanitària.

Imprimir