BLOG

Assegurança de baixa laboral (ILT)

20 novembre 2018|

L’assegurança de baixa laboral està adreçada a qualsevol persona que desenvolupi una activitat laboral o professional pel seu compte, -professions liberals, freelancei autònoms-, que desitgi complementar les prestacions mutuals o públiques en cas de baixa laboral per malaltia o accident.

Què ens porta el decret que modifica la tributació de les hipoteques?

13 novembre 2018|

La modificació va entrar en vigor el 10 de novembre i s'aplicarà a les hipoteques atorgades a partir d'aquest moment, a partir del qual serà la banca la que pagui aquest tribut i no els ciutadans quan es formalitzi un préstec amb garantia hipotecària.

Notícies destacades – Setmana del 09/11/2018

9 novembre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 09 de novembre del 2018.

Obligatorietat d’estar al sistema de notificacions electròniques de l’agència tributària catalana

8 novembre 2018|

Des del passat 2 d’octubre de 2018, els següents contribuents estaran obligatsa rebre totes les notificacions per part de  l’Agència Tributaria Catalana

Compte enrere per optimitzar el cobrament d’un pla de pensions

1 novembre 2018|

Per  aquelles persones que s’hagin jubilat, i que encara no hagin rescatat, en forma de capital, el seu pla de pensions, han de tenir en compte que poden gaudir d’una reducció del 40% per la part rescatada corresponent a aportacions realitzades fins 31/12/2006.

Notícies destacades – Setmana del 26/10/2018

26 octubre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 26 d'octubre del 2018.

Què fer quan les pensions estan en entredit

22 octubre 2018|

Fa ja algun temps que la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal està assolint nivells socialment elevats, sobretot a mesura que anem coneixent que la denominada “guardiola de les pensions” està a punt d’exhaurir-se.

Els deutors hipotecaris podran recuperar els impostos de les hipoteques

19 octubre 2018|

S’acaba de fer públic el contingut de la Sentència de 16 d'octubre de 2018 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'ha declarat la nul·litat de l'article 68.2 del Reglament de la Llei de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats, que estipulava que en les constitucions de hipoteques l’obligat a liquidar l'impost era el prestatari i no el banc.

Qui està obligat a complir amb el nou Reglament de Protecció de Dades?

17 octubre 2018|

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor la aplicació del nou RGPD i després de quatre mesos de la plena aplicació encara hi ha qui es pregunta si està obligat a cumplir amb el nou Reglament de Protecció de Dades?

Notícies destacades – Setmana del 15/10/2018

15 octubre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 15 d'octubre del 2018.

La prestació per maternitat, exempta, segons el suprem

9 octubre 2018|

Certs Tribunals Superiors de Justícia autonòmics van resoldre recursos en el sentit de que la prestació per maternitat estava exempta a l’IRPF.

Què implica tenir una societat patrimonial?

8 octubre 2018|

Avui volem fer una breu aproximació al concepte de societat patrimonial, a fi d’intentar aclarir alguns dubtes que moltes persones es plantegen davant les informacions, a vegades contradictòries, que apareixen als mitjans de comunicació generalistes.

Notícies destacades – Setmana del 01/10/2018

1 octubre 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 01 d'octubre del 2018.

Les societats holding en la planificació del patrimoni familiar

27 setembre 2018|

En moltes ocasions ens trobem grups empresarials familiars que es materialitzen en diverses societats, cadascuna de les quals desenvolupa un negoci diferent, i que estan controlades per les mateixes persones.

Pas endavant al règim sancionador de la normativa de protecció de dades

19 setembre 2018|

La normativa europea de protecció de dades no disposava, fins ara, d’un règim general de les infraccions i sancions derivades del seu incompliment, ja que el Reglament europeu, si bé establia les sancions per incompliment de la normativa, deixava el disseny de l’esmentat marc al criteri de cada país.

Quins impostos he de pagar per la venda d’un immoble?

13 setembre 2018|

Dins de la dinàmica negociadora per la venda d’un immoble, és molt important conèixer la tributació que hauran de suportar les parts intervinents a l’operació. En aquesta ocasió, ens detindrem a analitzar la fiscalitat per part del venedor.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2019

10 setembre 2018|

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2019

Pla director per un treball digne

2 agost 2018|

El Pla Director, que inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) ha de servir per lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d'abús.

Notícies destacades – Setmana del 16/07/2018

20 juliol 2018|

Resum de les notícies més destacades en l'àmbit de l'assessorament de empreses i particulars. Setmana del 16 de juliol del 2018.

Els falsos autònoms

17 juliol 2018|

Per poder definir els falsos autònoms hauríem de començar per explicar que s'entén per un treballador autònom. Als efectes de la seva inclusió en el Règim Especial d’autònoms, aquest és el que realitza de forma HABITUAL, PERSONAL i DIRECTA una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a contracte de treball.

Darrers dies per dipositar els comptes anuals

12 juliol 2018|

Durant aquest mes de juliol, finalitza el termini màxim pel dipòsit, davant el Registre Mercantil, dels comptes anuals de les societats mercantils corresponents a l’exercici 2017.

Que ens porten els Pressupostos Generals de l’Estat del 2018?

10 juliol 2018|

Els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017 van quedar prorrogats, de forma automàtica, fins a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2018.

El Tribunal Suprem desacredita el mètode multiplicador del valor cadastral per valorar immobles

3 juliol 2018|

El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina,que emprar únicament el mètode de comprovació del valor real d'immobles, a l'efecte del càlcul de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, consistent a multiplicar el valor cadastral per un coeficient, variable per a cada municipi, no és idoni ni adequat, llevat que es complementi amb una comprovació directa per part de l'Administració de l'immoble concret sotmès a valoració, a causa de la manca de relació amb el bé concret que es vol valorar.