BLOG

S’amplia la garantia legal mínima dels productes de dos a tres anys

13 gener 2022|

El passat 1 de gener ha entrat en vigor l’article 16 del Reial decret llei 7/2021, de 28 d’abril, que modifica la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris en matèria de drets i garanties en la compra de productes i contractació de serveis per consumidors i usuaris.

Sector de la construcció – El contracte indefinit adscrit a obra i la seva extinció per motius inherents al treballador

10 gener 2022|

Amb la recent reforma laboral, tindran la consideració de contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció, tenint en compte les activitats establertes en l'àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.

Ja es poden consultar els valors de referència dels immobles

7 gener 2022|

Al nostre blog vàrem informar que, de cara a l’any 2022, entraria en vigor un nou sistema de determinació del valor fiscal dels béns immobles basat en el que l’administració ha denominat “valor de referència”.

Garantia del poder adquisitiu de les pensions i mesures de reforç per a la sostenibilitat del sistema

3 gener 2022|

S’acaba de publicar al BOE la Llei 21/2021, de 28 de desembre, relacionada amb el poder adquisitiu dels pensionistes i amb la sostenibilitat del sistema públic de pensions. A continuació us oferim les principals novetats que incorpora:

Publicades les mesures fiscals dels pressupostos de la Generalitat per 2022

3 gener 2022|

S’acaba de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llei d’acompanyament als pressupostos de 2022, que incorpora diverses mesures fiscals, de les quals passem a esmentar les més rellevants:

La nova reforma laboral: els canvis que ens porta (RDLlei 32/2021, de 28 de desembre)

3 gener 2022|

Resumim els aspectes més rellevants de la nova reforma laboral

Mesures laborals contingudes a la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2022

30 desembre 2021|

S'acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, que conté diverses mesures de caràcter laboral que resumim a continuació:

Mesures fiscals contingudes a la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2022

29 desembre 2021|

S'acaba de publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, que inclou una sèrie de mesures amb rellevància fiscal i efectes per al proper exercici. A continuació sintetitzem les més rellevants:

En vigor el programa de subvencions destinades a l’autoconsum i l’energia renovable

28 desembre 2021|

Segons les bases aprovades pel Reial decret 477/2021 de 30 de juny de 2021, el 14 de desembre passat es va publicar, mitjançant Resolució de la Generalitat de Catalunya, la corresponent convocatòria en què s'obre el termini per a les sol·licituds d'aquestes subvencions.

Introducció i pròrroga de mesures fiscals contra la Covid i la pujada del preu de l’electricitat

24 desembre 2021|

El passat 22 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 29/2021 que prorroga determinats incentius fiscals vinculats a la pandèmia i als preus de l'energia elèctrica, i de foment de l'ús de les energies netes. A continuació resumim les més rellevants:

Modificació de les condicions de justificació dels ajuts per a la solvència directa (Covid)

3 desembre 2021|

La Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre en què esmena el termini de pagaments a proveïdors que es consideraran subvencionables als efectes de la línia directa d’ajuts COVID, en el sentit de permetre que es puguin justificar pagaments a proveïdors realitzats a partir de la data de la sol·licitud de la subvenció, i no del cobrament de la mateixa, com s’indicava anteriorment.

Pròrroga de mesures excepcionals mercantils i financeres

25 novembre 2021|

Segons la norma mercantil, quan una societat pateix pèrdues que en deixen reduït el patrimoni net per sota de la meitat del capital social es troba en causa de dissolució. No obstant això, per evitar que les pèrdues derivades de la COVID-19 col·loquessin moltes empreses en aquesta situació, es va aprovar una norma que establia que les pèrdues de l'exercici 2020 no s'havien de computar a aquest efecte.

Noves subvencions per a la formació de desocupats, amb compromís de contractació

23 novembre 2021|

Aquest programa està especialment pensat per a les empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació i que han de dissenyar una formació vinculada a aquestes contractacions.

Recordatori: condicions per a consolidar els ajuts Covid

23 novembre 2021|

Per a aquelles empreses que hagin sol·licitat i percebut ajuts relacionats amb la crisi sanitària, en alguns casos les respectives bases reguladores imposen requisits de conducta empresarial a posteriori, vinculats als objectius que el legislador perseguia en el moment de concedir-les. Fem recordatori dels requisits d’aquest tipus que exigeixen dos dels programes d’ajuts COVID més habituals entre les empreses:

Comença el termini per la tercera convocatòria dels ajuts directes per la solvència empresarial

12 novembre 2021|

Avui s’ha obert el termini per poder-se acollir a la tercera convocatòria dels ajuts a la solvència empresarial, per causa de la COVID, que poden arribar als 200.000 euros per empresa.

La nova regulació de la plusvàlua municipal

10 novembre 2021|

El passat 26 d'octubre de 2021 es dictava la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 que declarava inconstitucionals els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i deixava un buit normatiu  sobre la determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua municipal.

Recordatori. L’obligació del registre retributiu

9 novembre 2021|

Us recordem que el RD 902/2020 estableix l’obligació per a totes les empreses de realitzar un registre retributiu, convenientment desglossat per sexes, amb la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Desapareix la incapacitació de les persones majors d’edat

28 octubre 2021|

La Llei 8/2021, de 2 de juny, reforma completament el règim de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, partint del reconeixement de la capacitat com a condició inherent de totes les persones.

31 de desembre de 2021: últim dia per anticipar-se a la pujada del valor fiscal dels immobles

25 octubre 2021|

Tal com ja vàrem avançar al nostre blog, la introducció de l’anomenat “valor de referència cadastral” per la Llei 11/2021 anticipava pujades molt importants en les liquidacions dels impostos sobre successions i donacions (ISD), transmissions patrimonials (ITPADJ) i patrimoni (IP); la publicació, el passat 14 d’octubre, dels mòduls de valor mitjà de l’habitatge representatiu, com a primera fase de la fixació de l’esmentat valor de referència, confirma les perspectives apuntades.

Què cal per llogar un pis com a habitatge d’ús turístic?

19 octubre 2021|

La cessió de l’ús d’habitatges orientada al turisme o a estades de curta durada representa una alternativa cada cop més utilitzada per a l’explotació del patrimoni immobiliari. En zones d’elevat atractiu turístic, aquesta modalitat d’arrendament, malgrat els tràmits de formalització i els serveis que ha de prestar l’arrendador (amb el consegüent increment de les despeses associades), pot significar un increment molt notable dels ingressos nets obtinguts.

Nova línia de subvencions per a joves emprenedors

13 octubre 2021|

Recentment s’han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves, quins trets fonamentals descrivim a continuació:

En vigor les noves deduccions per a la millora de l’eficiència energètica

6 octubre 2021|

S'acaba de publicar al BOE el Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten diferents mesures per impulsar l'activitat de rehabilitació residencial en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.

En vigor la puja de l’impost català sobre estades turístiques

4 octubre 2021|

El passat 1 d’octubre de 2021 va entrar en vigor la modificació de les tarifes de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) que estableix l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril.