10-ways-to-prepare-your-home-for-fostering-1024x477

Ara que ens trobem immersos a la campanya de la renda, és bon moment per recordar que els contribuents que hagin tingut ingressos per lloguer d’immobles estan obligats a presentar declaració de renda.

En aquest sentit cal remarcar els següents aspectes relatius a la fiscalitat del lloguer a la declaració de renda:

  • Dels ingressos obtinguts per el lloguer de locals i/o habitatges, són deduïbles totes les despeses necessàries per l’obtenció dels rendiments, entre d’altres, reparacions, primes d’assegurances, amortització de l’immoble o tributs, sempre tenint en compte les limitacions establertes legalment.
  • Quan ens trobem amb un impagament de renda, és possible desgravar com a despesa l’import impagat, sempre i quan es pugui acreditar que, a 31 de desembre de 2015, han passat més de sis mesos des de la primera gestió de cobrament realitzada.
  • Des de l’any 2015, desapareix la reducció incrementada del 100% per lloguer d’habitatges a joves amb un determinat llindar d’ingressos. Per tant, tots els lloguers d’habitatge (sempre que el seu ús previst al contracte sigui de primera residència), gaudiran d’una reducció única del 60% al rendiment net del lloguer.
  • Quan hi hagi relació legal de vinculació entre el propietari de l’immoble i el llogater del mateix, s’hauran de tenir en compte les regles legals establertes a l’hora de determinar la renda a tributar.

Per últim, i en quant a la scalitat del contracte de lloguer, cal destacar que, per als llogaters d’habitatges situats a Catalunya, els contractes de lloguer estan subjectes a la liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials, en quota variable segons l’import de la renda total pactada per la durada del contracte, i que pot arribar a superar els 30 euros. No obstant, en cas d’impagament del tribut per part del llogater, l’Administració podrà dirigir-se contra el propietari.

Per tot això, és convenient tenir molt present la normativa fiscal que afecta als lloguers des del punt de vista integral, és a dir, de la totalitat dels tributs que hi poden intervenir.

Imprimir