Els contribuents poden sol·licitar fins a 30 dies de cortesia a l’any

Molts empresaris i particulars pateixen pel risc que Hisenda els practiqui notificacions mentre estan de vacances, ja que l’Agència Tributària no “tanca” mai, i els procediments, sigui per bé o no, segueixen el seu curs.

Per evitar aquests neguits, els contribuents que estan donats d’alta a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) i reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica -ja sigui de manera obligatòria o voluntària- poden sol·licitar, a través del web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any durant els quals Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”. Els trets fonamentals del sistema són els següents:

  • Els dies sol·licitats no han d’ésser necessàriament consecutius, ni s’han de demanar tots en una mateixa sol·licitud.
  • Els dies de cortesia han d’ésser sol·licitats, almenys, amb set dies d’antelació al començament del termini desitjat.
  • També es poden sol·licitar si tenim apoderat un tercer per rebre les notificacions.
  • S’han de marcar expressament els dissabtes, diumenges i altres festius, per evitar que es practiquin notificacions en aquests dies.
  • La sol·licitud realitzada és modificable dins del termini d’antelació esmentat.
  • En cas de subscripció voluntària al sistema de notificacions electròniques, els dies de cortesia només seran d’aplicació als procediments als quals el contribuent estigui subscrit amb aquest sistema.
  • Si es compleixen els requisits esmentats, la concessió dels dies de cortesia és automàtica i instantània.

En tot cas, cal una adequada planificació de les nostres “vacances fiscals” per tal d’optimitzar els dies i evitar que els terminis ens juguin una mala passada. En aquest sentit, és important tenir clar que no hem d’identificar exactament els dies que estarem absents amb els dies de cortesia sol·licitats, ja que:

  • És recomanable que el període sol·licitat s’iniciï uns dies abans del començament de la nostra absència, per evitar rebre notificacions a l’últim moment.
  • Tampoc cal prolongar el termini de cortesia fins que acabi la nostra absència, ja que les notificacions penjades al sistema s’entenen notificades, en cas que no s’obrin, transcorreguts 10 dies des del seu dipòsit a la bústia virtual. És a dir, que podem escurçar els dies de cortesia fins deu dies abans de la nostra reincorporació.

No obstant això, és important recordar que la suspensió temporal de les notificacions no comporta que s’aturi el còmput dels terminis de prescripció tributària ni dels establerts per qualsevol altre procediment que estigui en curs (per exemple, per interposar un recurs o per atendre un requeriment anterior). En aquests casos, si convé, haurem de fer servir les eines legals disponibles per sol·licitar una pròrroga individualitzada de cada tràmit en curs.

Per últim, si vostè és particular o autònom i no està subscrit al sistema de notificacions electròniques, no podrà sol·licitar aquests dies de cortesia. Per tant, és possible que Hisenda intenti notificar-lo per via ordinària (normalment correu postal certificat) durant la seva absència amb totes les conseqüències desfavorables que això pot tenir per a vostè, fet que sovint és motiu de litigi amb l’Administració. Per això, és molt recomanable que es doni d’alta al sistema de notificacions electròniques, i si escau, que apoderi un tercer per tal que pugui atendre les notificacions fins i tot durant la seva absència, o bé que el mateix apoderat pugui sol·licitar per vostè els dies de cortesia, ja que es podria donar el cas que l’apoderat rebi la notificació, però vostè no estigui en disposició de gestionar els tràmits relacionats amb aquesta.

Sigui com sigui, afortunadament existeixen eines que, emprades adequadament, ens permetran la tan anhelada “desconnexió”, també en les nostres relacions amb l’Agència Tributària.

Imprimir