El motiu és la reivindicació dels drets de la dona

Sis sindicats (CCOO, UGT, CGT, IAC, ICSC i S.CAT) han convocat vaga general pel pròxim 8 de març de 2019. Cada sindicat ha fet la seva convocatòria, que pot ser de tot el dia o en franges horàries de dues hores.

Els motius de les convocatòries són diversos, però tots coincideixen en el rebuig a la discriminació cap a les dones al mercat laboral, a la bretxa salarial i a la violència masclista.

Les franges horàries de convocatòria varien segons el sindicat. Trobem tant convocatòries de tot el dia (de les 00.00 a les 24.00 hores) com convocatòries de dues hores (de 12 a 14 hores per les jornades partides i continuades en torn de matí, de 16 a 18 hores per jornades continuades en torn de tarda i durant les dues primeres hores del torn nocturn).

Els recordem que no es pot sol·licitar als treballadors la seva intenció o no de secundar la vaga. Malgrat això, pel treballador és millor comunicar-ho per escrit a l’empresari per tal d’evitar conflictes referents a la seva adhesió o no a la vaga. És un dret individual de cada treballador el fet de decidir fer vaga o no el dia 8 de març.

Durant aquesta jornada, el treballador no cotitzarà i no li serà retribuïda. Cal informar d’aquest fet a la Tresoreria de la seguretat social. Per tant, aquest dia de vaga no comportarà cap cost econòmic per l’empresa.

No es pot obligar a un treballador a treballar aquest dia, llevat que s’hagin instaurat serveis mínims, serveis de manteniment o serveis de seguretat a les instal·lacions.

Tampoc és possible la substitució dels treballadors que exerceixen el dret a la vaga per treballadors de nova contractació o d’empreses de treball temporal.

Pels treballadors que no s’adhereixin a la vaga és un dia laboral normal i, per tant, constaran d’alta a la seguretat social i percebran la retribució econòmica corresponent.

No és possible obligar a un treballador a adherir-se a la vaga, per molt que, a causa dels treballadors vaguistes, el torn o la maquinària romanguin parats. Si el treballador no s’hi ha adherit, haurà de rebre la retribució corresponent.

Podria passar que, a causa de l’existència de determinats piquets informatius o per problemes amb el transport, el treballador no pogués arribar al  seu lloc de treball. En aquest supòsit, si aquest ho pogués demostrar, se li hauria de seguir retribuint el dia laboral i, en tot cas, l’empresa es podria plantejar si li faria o no recuperar aquestes hores de treball, la qual cosa caldria analitzar en cada cas en concret.

Pels motius exposats i per les incidències que sorgeixen en un dia de vaga, moltes empreses productives –amb prèvia negociació amb els treballadors o els seus representants– decideixen considerar aquest dia com un dia de vacances. D’aquesta manera, el procés productiu no es veu afectat per la manca d’un grup de treballadors. En tot cas, aquesta opció s’haurà de pactar sempre i de manera obligatòria entre les parts per tal de quadrar el calendari laboral.

Serveis de manteniment i conservació de materials

No s’han de confondre amb els serveis mínims. El servei de manteniment consisteix en el fet que determinats treballadors, tot i exercir el dret de vaga, no el podran gaudir perquè hauran de realitzar tasques fonamentals per evitar, per exemple, danys a la maquinària o als productes que es troben dins les instal·lacions de les empreses (com ara producte fresc, granges, manteniment de forns industrials, etc.). Cal negociar-ho amb els representants dels treballadors i mai pot afectar a la totalitat de l’empresa, ni utilitzar-se per garantir la producció el dia de la vaga.

Serveis mínims

Són aquells que vénen determinats per l’autoritat, en aquest cas les CCAA, i que tenen com a objectiu preservar el bon funcionament d’aquells serveis essencials per a la comunitat (hospitals, policia, transports, etc.).

Poden trobar les diferents convocatòries a:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/vagues/convocatories/

Imprimir