Demani la seva devolució si cotitza de més per ser autònom amb pluriactivitat

Si va cotitzar per contingències comuns (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera en el Règim General) per una quantitat igual o superior a 12.368,23 euros, té dret a una devolució del 50% del excés en el que les seves cotitzacions superen aquesta quantitat. Te un termini fins el 30 d’abril de 2017.

Devolució de cotitzacions per raó de pluriactivitat

La pluriactivitat es defineix com la situació en la que es realitzen dues o més activitats laborals que obliguen a cotitzar en més d’un Règim de la Seguretat Social.

El primer que s’ha de tenir clar es que es compatible, per tant, tenir un contracte per compte aliè, i conseqüentment estar donat d’alta en el Règim General, i al mateix temps estar donat d’alta d’autònoms i exercir professional o empresarialment altres activitats econòmiques per compte propi (RETA).

Doncs bé, els treballadors que treballin per compte aliè i simultàniament desenvolupin activitats com autònoms es trobaran en situació de PLURIACTIVITAT i cotitzaran en cada un dels règims (Règim General i RETA).

Si la suma total de les cotitzacions de ambdós règims supera el màxim anual fixat per la llei, el treballador té dret a sol·licitar la devolució d’una part de les quotes cotitzades a la Administració.

Si al llarg del 2016 va cotitzar per contingències comuns (tenint en compte les cotitzacions en el RETA, així com la quota empresarial i la quota obrera del Règim General) per una quantitat igual o superior a 12.368,23 euros (quantitat fixada pel 2016), té dret a una devolució del 50% del excés en que les seves cotitzacions superen aquesta quantitat.

 

Atenció. La devolució té un límit màxim que és el 50% de les quotes ingressades al RETA per contingències comuns.

Termini

Per tal de fer-ho, s’ha de presentar dins del termini establert la sol·licitud TC 13/1 de Devolució de Ingressos Indeguts a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Termini: Des de l’1 de gener de 2017 fins el 30 d’abril de 2017.

Si la Sol·licitud es presenta fora de termini, la TGSS denegarà el dret a la devolució.

 

Atenció. La TGSS disposa de un termini màxim de 6 mesos per a dictar resolució sobre si procedeix la devolució de les quotes.

Transcorregut aquest termini sense que hi hagi una resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud, segons s’estableix en el número 2 de l’article 45 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social aprovada perl Reial Decret 1415/2004, del 11 de juny.

Imprimir