Flashos- recull de novetats fiscals

 

A continuació us relacionem una sèrie de novetats en l’àmbit fiscal, que han entrat en vigor recentment, i que afecten a diverses àrees de la gestió empresarial i particular:

 • Impost sobre Estades Turístiques (conegut com “taxa turística”): La Generalitat acaba de modificar les obligacions formals del tribut, reduint de quatre a dos els períodes de liquidació, que seran els compresos del l’1 d’abril al 30 de setembre ( a liquidar fins el 20 d’octubre), i del l’1 d’octubre i al 31 de març (a liquidar el 20 d’abril). Per tant, ja no s’haurà de presentar la liquidació prevista inicialment per el proper 20 de juliol.
 • Nou model d’informació d’operacions vinculades de societats: està previst que, a partir de l’exercici 2016, les operacions vinculades que tradicionalment s’informaven a la declaració de l’impost de societats (Model 200), s’informin en un model diferenciat (Model 232), que es presentarà, com a norma general, durant el mes de maig de l’any posterior al què facin referència, i com a excepció, la declaració corresponent a l’exercici 2016, es presentarà durant el mes de novembre de 2017.
 • Entrada en vigor del sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII): tal com estava previst, i ja havíem informat al nostre blog, el passat 3 de juliol va entrar en vigor el sistema SII, que obliga a les grans empreses i les acollides al règim de devolució mensual o al de Grup d’Entitats de l’IVA, a subministrar de forma periòdica i telemàtica la informació relativa a factures emeses i rebudes a l’Agència Tributària.
 • Mesures fiscals contingudes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017: Les més destacades són:
  • Disminució del tipus d’iva (del 21% al 10%) aplicable als denominats “serveis mixtes d’hostaleria”, com ara discoteques i espectacles en viu, així com als espectacles culturals en viu (teatre, circ, espectacles taurins), i a les muntures d’ulleres graduades
  • Manteniment, per l’any 2017, de l’interès legal del diner en el 3%, i del de demora (que, amb caràcter general, s’aplica als ajornaments de deute tributari), en el 3,75%.
  • Increment de les deduccions fiscals a l’impost de societats per la producció de llargmetratges.
  • Com cada any, es regulen els beneficis fiscals a determinats esdeveniments considerats com activitats prioritàries de mecenatge.
 • Interpretació de la Direcció General de Tributs sobre les sancions per no presentació en termini del Model 720 (declaració de béns i drets a l’estranger): L’organisme públic acaba de publicar una consulta vinculant en la què estableix que la regularització voluntària a la declaració de renda, dels guanys patrimonials no justificats procedents de béns o drets no declarats al Model 720, no comportarà la sanció del 150% sobre els mateixos, sino que regirà el règim de recàrrecs per declaració extemporània (màxim del 20%).
Imprimir