Inconstitucionalitat de les taxes judicials

El Tribunal Constitucional, mitjançant sentència de 21 de juliol de 2016 ha declarat inconstitucionals certs preceptes de la Llei 10/2012, que regula les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

Concretament ha declarat inconstitucionals el pagament de les següents quotes fixes:

  • En l’ordre contenciós-administratiu, 200 € per interposar recurs abreujat, i 350 € per la interposició de recurs ordinari, 800 € per recórrer en apel·lació, i 1200 € per interposar recurs de cassació.
  • En l’ordre jurisdiccional civil, 800 € per interposar recurs d’apel·lació, i 1200 € pel recurs de cassació i extraordinari per infracció processal.
  • En l’ordre social, 500 pel recurs de suplicació, i 750 € per interposar recurs de cassació.

Igualment es declara la inconstitucionalitat de la quota variable que havia de sumar-se a les quotes fixes.

D’aquesta manera, si be el Tribunal Constitucional no ha anul·lat totalment les taxes judicials, si les ha reduït considerablement, si be considera que no procedeix la devolució de les quantitats pagades pels conceptes declarats inconstitucionals, ni en els procediments finalitzats, ni tampoc en els procediments en curs, ja que entén que si la persona afectada va poder fer efectiva la taxa, no ha vist vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva.

Imprimir