Al nostre blog vàrem informar que, de cara a l’any 2022, entraria en vigor un nou sistema de determinació del valor fiscal dels béns immobles basat en el que l’administració ha denominat “valor de referència”.

En aquest sentit, recentment, la Direcció General del Cadastre va informar que, a partir de l’1 de gener de 2022, es podrien consultar de manera permanent els valors de referència dels immobles que, a partir d’aquest exercici, tindran els efectes de valor de mercat per als tributs relacionats amb la transmissió onerosa o lucrativa d’aquests béns, així com per a la seva valoració als efectes de l’impost sobre Patrimoni (en aquest darrer cas, només aplicable als immobles adquirits un cop entrat en vigor l’esmentat valor).

Si el valor escripturat és superior al valor de referència, es tributarà sobre aquell, però en cap cas es podrà tributar per un valor inferior al de referència.

Per tant, els valors de referència ja es troben oficialment en vigor, i podeu consultar-los de qualsevol immoble, en el cas de persones jurídiques, a través del certificat digital, i en el cas de persones físiques, a més, amb el sistema Clave, Pin24 o  indicant el vostre DNI o NIE i el número de suport, al següent enllaç:

https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDNI.aspx?Dest=3&ejercicio=2022

Aquesta eina resultarà d’utilitat per anticipar amb certesa el cost fiscal de determinades operacions i evitar litigis futurs amb l’administració, tot i que en alguns casos, pot comportar una sobreimposició, especialment en el cas de transmissions lucratives.

Imprimir