El risc de responsabilitat civil és la possibilitat de sofrir pèrdues econòmiques com a conseqüència de l’obligació d’indemnitzar a uns altres o de defensar-se davant reclamacions, i depèn de diversos factors, com ara:

  • La probabilitat de causar danys i l’abast dels mateixos. La major o menor valoració dels danys, especialment, els personals.
  • Els criteris més o menys estrictes d’exigència de responsabilitat per les lleis i els tribunals.
  • El nivell creixent de reclamacions en funció del major desenvolupament socioeconòmic.

La responsabilitat envers a tercers és un risc que ha crescut en els últims anys i ho demostra la dinàmica observada darrerament als factors de risc indicats.
Concretament, i referit a la responsabilitat civil empresarial, podem distingir diversos tipus:

  • La Responsabilitat Civil de l’explotació fa referència a la responsabilitat que pot recaure en una empresa o sobre els seus empleats en cas que, amb motiu i durant el desenvolupament de la seva activitat empresarial, es produeixi un fet que causi un dany físic a un tercer.
  • La responsabilitat civil patronal és la que pot recaure sobre l’empresa o sobre el seu personal en el cas que, en el curs del seu treball, un empleat sofreixi un dany per un accident laboral.

En tots dos casos l’accident que dóna lloc als danys ha de produir-se amb motiu i durant el desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

  • Per últim, existeix el risc posterior que els productes lliurats o els treballs realitzats per l’empresa produeixin un dany a un tercer i donin lloc a la denominada “Responsabilitat Civil de productes o treballs acabats”. La separació entre les dues fases del risc es fixa al moment en què l’empresa lliura el producte o acaba el treball, perdent el control o poder de disposició efectiu sobre el mateix. En aquest punt, és molt important que les empreses revisin si tenen aquest risc degudament cobert per les seves pòlisses, ja que en cas contrari les conseqüències per l’empresa poden ser molt importants.

En definitiva, des de Grup Gestió volem incidir en la importància de tenir una pòlissa de Responsabilitat civil adequada a l’activitat de l’empresa i d’acord amb les normatives vigents en cada moment. Els nostres professionals del departament d’assegurances estan a la vostra disposició per fer-vos un estudi al respecte.

Imprimir