Les transaccions econòmiques estan cada vegada més digitalitzades (targetes de crèdit, transferències…), tot i així, encara se’n duen a terme moltes en efectiu, ja sigui pel tipus de negoci que les genera (comerços al detall, bars, restaurants…), com per altres circumstàncies (com ara que el venedor vulgui assegurar el cobrament de la venda o prestació de servei en el moment de realitzar-la).  Per tot això, us recordem quines són les limitacions d’aquesta mecànica de funcionament.

Des de l’any 2012 s’aplica una limitació legal als pagaments en efectiu. En concret, no es poden pagar en efectiu aquelles operacions que superin els 2.500 euros quan una de les parts sigui empresari o professional. Cal fer-hi les següents precisions:

  • Les operacions afectades per la limitació poden ser de tipologia diversa: adquisicions de béns, prestació de serveis, pagament de nòmines, indemnitzacions, etc.
  • La limitació també opera quan una de les dues parts és no resident en territori espanyol, a excepció dels pagaments realitzats per particulars no residents on l’esmentada limitació pugi a 15.000 euros (per exemple, un turista estranger que fa una adquisició en una joieria espanyola).
  • S’ha de tenir en compte que la unitat de referència per calcular el límit és l’operació global; no són admissibles pagaments ni factures parcials inferiors a 2.500 euros quan el total de l’operació sigui superior a aquesta quantitat.
  • Es considera efectiu: el diner metàl·lic i el paper moneda (monedes i bitllets), els xecs al portador i qualsevol altre mitjà físic o electrònic concebut per ésser utilitzat per a fer pagaments al portador. En canvi, el xec nominatiu no es considera efectiu.

Cal recordar que existeix un règim sancionador en cas d’incompliment d’aquesta norma, que consisteix en una sanció del 25% sobre la quantia indegudament pagada en efectiu. Podran ser sancionats indistintament el client i el proveïdor, però en podrà quedar exonerat aquell que denunciï l’operació davant Hisenda durant els tres mesos posteriors a la seva realització.

Finalment, és important recordar que qualsevol ingrés o reintegrament en efectiu realitzat en un compte bancari per import superior a 3.000 euros queda automàticament enregistrat pel Banc d’Espanya, que posarà en coneixement d’Hisenda aquesta informació. Això no implica necessàriament una revisió per part d’Hisenda al contribuent, però sí informació sobre la qual l’Administració Tributària podria demanar-nos justificació en el futur.

Imprimir