MATERNITAT – Deducció incrementada

Els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 varen incloure un tram ampliat de la deducció per maternitat, consistent en 1.000 euros addicionals aplicables a les mares treballadores que hagin escolaritzat a fills menors de 3 anys en guarderies o centres d’educació infantil.

De la mateixa manera que ocórre amb la deducció per maternitat general, la seva aplicació estarà topada per les cotitzacions socials (sense considerar bonificacions) que hagi meritat la mare treballadora, de manera que, per poder aplicar íntegrament les dues deduccions, és necessari que la mare hagi meritat cotitzacions (per compte propi o aliè), iguals o superiors a 2.200 euros anuals.

Per tal d’acreditar el dret a aquesta deducció, que podrà aplicar-se a la propera declaració de renda, a presentar entre els mesos d’abril i juny de 2019, és necessari que el centre on està escolaritzat l’infant que dóna dret a la deducció, declari aquesta circumstància mitjançant el Model 233, que haurà de presentar fins el proper 15 de febrer. Així mateix, el centre haurà d’expedir a la mare beneficiària un certificat conforme ha declarat les seves dades a l’esmentada declaració informativa.

Per tant, si vostè creu que pot estar afectada per aquesta mesura, recomanem es posi en contacte amb el centre on està escolaritzat el seu fill a efectes de què aquest l’informi com a beneficiari de l’ajut.

 

AUTÒNOMS – Cotització durant la situació d’incapacitat temporal a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica.

L’última modificació de la Llei General de la Seguretat Social  estableix que el responsable del pagament de les quotes del treballador autònom, a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica amb dret a prestació econòmica, és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, o l’entitat gestora, o si s’escau el servei públic d’ocupació estatal.

Imprimir