Segons la norma mercantil, quan una societat pateix pèrdues que en deixen reduït el patrimoni net per sota de la meitat del capital social es troba en causa de dissolució. No obstant això, per evitar que les pèrdues derivades de la COVID-19 col·loquessin moltes empreses en aquesta situació, es va aprovar una norma que establia que les pèrdues de l’exercici 2020 no s’havien de computar a aquest efecte. Podeu consultar-ne els detalls a l’article que vàrem publicar al nostre blog.

Aquesta previsió tenia vigència fins a la fi de l’any 2021; no obstant, el dimecres passat el BOE va publicar un reial decret que, entre altres mesures, prorroga un any aquesta situació excepcional, de manera que no computaran per la causa de dissolució de les societats ni les pèrdues de 2020, ni tampoc les de 2021. Per tant, aquelles societats que a 31 de desembre de 2019 gaudien d’una situació patrimonial equilibrada no hauran de dur a terme cap actuació al respecte i disposaran fins al 31 de desembre de 2022 per compensar els desequilibris que eventualment hagin pogut patir durant 2020 i 2021.

També es prorroga, fins al 30 de juny de 2022, la moratòria per evitar incórrer en procediment concursal per causa d’insolvència que, en condicions normals, el deutor té l’obligació de sol·licitar. Tampoc s’admetran a tràmit, fins al 30 de juny de 2022, els concursos instats per tercers (concursos necessaris).

D’altra banda, es prorroga fins al 30 de juny de 2022 la data límit que permet atorgar avals per finançar les empreses i autònoms afectats per la crisi sanitària.

En tot cas, és important revisar la situació patrimonial de la nostra empresa cada any, per poder-nos adaptar a la normativa vigent i evitar responsabilitats.

Imprimir