La cessió de l’ús d’habitatges orientada al turisme o a estades de curta durada representa una alternativa cada cop més utilitzada per a l’explotació del patrimoni immobiliari. En zones d’elevat atractiu turístic, aquesta modalitat d’arrendament, malgrat els tràmits de formalització i els serveis que ha de prestar l’arrendador (amb el consegüent increment de les despeses associades), pot significar un increment molt notable dels ingressos nets obtinguts.

 Què és un habitatge d’ús turístic (HUT)?

Un HUT és aquell habitatge (casa o pis) que se cedeix sencer, a canvi d’un preu, per a estades de curta durada (dies o setmanes).

Qui és el titular de l’activitat turística?

El titular de l’HUT és sempre el propietari de l’habitatge, amb independència que la seva comercialització o gestió es pugui encomanar a una tercera persona.

Quines condicions té l’activitat de cessió d’HUT?

 • L’habitatge s’ha de cedir sencer, no es pot arrendar per habitacions, plantes, llits ni de cap altra manera.
 • L’habitatge s’ha de cedir per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, dues o més vegades l’any.
 • La destinació d’un habitatge concret a HUT ha d’estar permès per la regulació dels usos urbanístics del lloc on estigui situat.
 • L’ús d’HUT no ha d’estar prohibit pels estatuts de la comunitat en el cas d’edificacions sotmeses al règim de propietat horitzontal.
 • S’ha de legalitzar l’activitat.

Quines condicions ha de tenir l’habitatge per poder-se destinar a HUT?

 • Disposar de la cèdula d’habitabilitat.
 • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula i, en tot cas, la seva capacitat màxima no pot excedir de 15 places.
 • Satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • Estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.

 Com es legalitza l’activitat d’HUT?

 • Cal comunicar l’inici de l’activitat mitjançant l’enviament del formulari corresponent al portal electrònic de la Finestreta Única Empresarial, FUE. No cal adjuntar cap document al formulari.
 • Una vegada legalitzat l’habitatge, l’administració ho notifica al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) el qual inscriu l’habitatge i comunica al titular el Número de Registre de Turisme de Catalunya (NIRTC).
 • Aquest número ha de constar en tota mena de publicitat, promoció o comercialització.
 • La manca de legalització és constitutiva d’infracció greu o molt greu amb multes que van dels 3.001 als 600.000 euros.
 • En poden ser responsables els propietaris, les persones que duen a terme l’activitat i les persones que hi col·laboren

 Quines obligacions té el titular de l’HUT?

 • Facilitar a l’ajuntament, a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
 • Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
 • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen.
 • Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).
 • Lliurar a les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència acordades per la comunitat de propietaris on s’integra l’habitatge, si n’hi ha.
 • Els HUT han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per als usuaris la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el telèfon del servei d’assistència i manteniment.

Quin és el règim fiscal de l’activitat d’HUT per a les persones físiques?

 • Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET):
  • Grava l’estada, per persona i dia, a l’HUT.
  • Liquidació semestral: Estades de l’1 d’abril al 30 de setembre (autoliquidació de l’1 al 20 d’octubre), i estades de l’1 d’octubre al 31 de març (autoliquidació de l’1 al 20 d’abril).
  • Tarifa: 1,00 € per persona i dia. A Barcelona ciutat, 2,25 € per persona i dia.
  • Tramitació telemàtica obligatòria (Model 950) a través de la següent adreça electrònica: http://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/
 •  Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):
  • Cal declarar els ingressos derivats de la cessió de l’HUT com a rendiments del capital immobiliari del propietari de l’immoble, amb deducció de determinades despeses. A més, els períodes en què no s’ha cedit l’habitatge computen com a renda imputada (amb caràcter general, 2% del valor cadastral).
  • Si a més de la neteja i canvi de roba de llit a l’entrada i sortida de l’hoste es presten serveis complementaris propis de la indústria hotelera, es considera que la cessió de l’habitatge es realitza com a activitat econòmica, en quin cas cal declarar-ne els rendiments com a rendiments d’activitats econòmiques.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE):
  • Les persones físiques estan exemptes de l’IAE i no estan obligades a presentar declaració.
 • Impost sobre el valor afegit (IVA):
  • Si la cessió de l’habitatge inclou la prestació de serveis propis de la indústria hotelera tributen en l’IVA i s’han de complir les obligacions formals corresponents.
  • Si no els inclouen, no tributen per l’IVA (exempció) i no s’han de complir obligacions formals.
Imprimir