administraciones-publicasEl proper 2 d’octubre entrarà en vigor la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual té com a objectiu regular les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans.

Una de les principals novetats que introdueix aquesta Llei és la declaració dels dissabtes com a dies inhàbils a efectes del còmput de terminis. Així doncs, a l’hora de comptar un termini assenyalat per dies, no es tindran en compte ni els dissabtes, ni els diumenges ni els dies festius.

En el cas que el termini es fixi per mesos o anys, si aquest finalitzés en un dissabte s’entendrà prorrogat fins al proper dilluns o el primer dia hàbil posterior.

No obstant, i a diferència de l’àmbit judicial, la Llei 39/2015 considera hàbil el mes d’Agost, mes que haurà de ser tingut en compte a tots els efectes a l’hora del còmput de terminis.

Una altra novetat que introdueix és el còmput dels terminis per hores, declarant hàbils totes les hores del dia, de tal manera que quan es fixi un termini d’aquesta manera, es comptarà d’hora en hora i de minut en minut des de l’hora i el minut en el que hagi tingut lloc la notificació.

Per altra banda, entra també en vigor la obligació per a les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals col·legiats, notaris, registradors de la propietat i registradors mercantils de relacionar-se per mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu. Les persones físiques, en canvi, no tindran aquesta obligació si bé podran optar per relacionar-se per aquests mitjans.

Imprimir