Els bitcoins i altres monedes digitals han de declarar pel seu valor equivalent en euros a 31 de desembre de cada any.

Segons la recent consulta nº V0250-18 DGT de l’1 febrer 2018, els bitcoin o figures anàlogues són monedes de tipus virtual que permeten compres de béns i pagament de serveis a través d’Internet, a més de cotitzar en mercats financers no regulats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut la seva condició de mitjans de pagament.

El fet imposable de l’impost sobre el patrimoni està constituït pel subjecte passiu i en el moment de la meritació, per la titularitat del conjunt de béns i drets de contingut econòmic que li siguin atribuïbles, amb deducció de càrregues i gravàmens que disminueixin el valor i de deutes i obligacions personals de què hagi de respondre.

A efectes de la determinació de la base imposable, els altres béns i drets de contingut econòmic, atribuïbles al subjecte passiu, s’han de valorar pel seu preu de mercat en la data de la meritació de l’impost.

Conseqüentment, els bitcoins i altres monedes digitals s’han de declarar juntament amb la resta dels béns, de la mateixa manera que es faria amb un capital en divises, valorant-se en l’impost a preu de mercat a la data de la meritació (31 de desembre de cada any), en definitiva, pel seu valor equivalent en euros a aquesta data.

Per la seva banda, Hisenda ja s’havia pronunciat sobre la tributació de la venda de bitcoins, quinguany o pèrdua patrimonial es computa seguint les regles generals de l’IRPF (valor de venda menys valor de compra, deduïts els costos de transacció de l’operació).

Així, aquesta recent consulta acaba de confirmar l’equiparació de la tributació dels bitcoins i la seva transmissió a les normes relatives a qualsevol altre element patrimonial anàleg, com divises o accions.

Imprimir