En vigor el pla movea-2017, per al foment de l’adquisició de vehicles energèticament eficients

El passat 24 de juny va entrar en vigor el Pla Movea 2017, que pretén incentivar la renovació del parc mòbil espanyol i al temps fomentar l’adquisició de vehicles energèticament eficients. Amb aquest pla es pretén donar continuïtat i al temps millorar el Pla Movea 2016.

Les notes mes característiques del Pla són les següents:

Beneficiaris

  • Persones físiques, particulars i autònoms
  • Societats mercantils
  • Administracions Públiques

No podran ser beneficiaris els punts de venda ni els concessionaris donats d’alta al comerç de vehicles terrestres

Conceptes subvencionables

  • Adquisició (directa o mitjançant leasing o renting) de vehicles nous amb fonts energètiques alternatives, així com vehicles elèctrics (excepte motocicletes) i de pila de combustible de fins a nou mesos d’antiguitat
  • Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

Quanties previstes de l’ajut

  • Ajut públic: Existeixen nombroses quanties de subvenció, en funció de  la quantia, tipus de combustible i autonomia del vehicle, i poden anar entre els 500 i els 18.000 euros.
  • Descompte comercial: Els punts de venda que s’adhereixin al Pla Movea 2017, aplicaran amb caràcter general un descompte mínim de 1.000 euros addicional a l’ajut públic (a excepció dels vehicles propulsats per motor elèctric).

 

Termini de presentació de les sol·licituds

  • Fins el 15 d’octubre de 2017 o exhauriment de fons

Podeu consultar tots els detalls del programa a la guia del Ministeri, i al text íntegre del Reial Decret que l’aprova.

http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Documents/Guia-Plan-MOVEA-2017.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7165.pdf

Imprimir