El proper 14 d’abril entra en vigor el Reial decret 902/2020, pel qual s’aprova el reglament d’igualtat retributiva entre dones i homes, quin objectiu és establir mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, tot desenvolupant els mecanismes per identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit, promovent les condicions necessàries i eliminant els obstacles existents.

Les principals novetats introduïdes són:

 • Auditoria retributiva: s’ha de diferenciar del registre retributiu, doncs es tracta de dues obligacions independents i diferents.El registre retributiu és obligatori des de l’any 2019 per a totes les empreses, i l’auditoria retributiva entra en vigor a partir del proper 14 d’abril, i és obligatòria per totes les empreses que elaborin un pla d’igualtat (bé per imperatiu legal o voluntàriament). L’auditoria retributiva tindrà les següents característiques:
  • Diagnosi de la situació retributiva a l’empresa.
  • Establiment d’un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives, amb fixació d’objectius, actuacions concretes, cronograma i persona o persones responsables de la seva implantació i seguiment.
  • Inclusió d’un sistema de seguiment i implementació de millores a partir dels resultats obtinguts.
 • Accés a la informació i transparència retributiva: Es reconeix el dret dels treballadors a accedir al contingut íntegre del registre salarial a través de la seva representació legal a l’empresa. Així mateix, es fa una crida perquè a la negociació dels convenis col·lectius es tingui en compte la valoració dels llocs de treball a aquests efectes.

Tot i que ja estava regulat anteriorment, aprofitem per recordar que les empreses hauran d’iniciar el procediment de negociació dels seus plans d’igualtat i dels diagnòstics previs mitjançant la constitució de la comissió negociadora, dins el termini màxim dels tres mesos següents al moment en què haguessin arribat al nivell de plantilla que ho fan obligatori, i que són:

 • Des del 7 de març de 2020, totes les empreses amb més de 150 persones en plantilla.
 • A partir del 7 de març de 2021, totes les empreses d’entre 100 i 150 persones en plantilla.
 • A partir del 7 de març de 2022, totes les empreses d’entre 50 a 100 persones en plantilla.

Si l’empresa no compleix amb les obligacions derivades d’aquest nou reglament, s’exposarà a accions administratives o judicials. En concret, es poden imposar sancions administratives d’entre 625 € i 6.250 €

Imprimir