A continuació us fem recordatori d’alguns aspectes rellevants per a totes aquelles empreses que han cobrat o opten a cobrar els ajuts directes a empreses i autònoms previstos al RDL 5/2021 (entre 3.000 i 200.000 euros):

 • Tal com preveu la normativa de l’ajut, la persona beneficiària haurà d’aplicar-ne l’import a abonar les despeses subvencionables en el TERMINI MÀXIM DE DOS MESOS des de la seva recepció. L’ordre de prelació per fer els pagaments és el següent:
  1. Deutes amb proveïdors (factures) que compleixin els requisits previstos a la normativa
  2. Deutes amb creditors financers amb aval públic
  3. Deutes amb creditors financers sense aval públic
  4. Costos fixos i altres deutes

Suposem el cas d’una empresa que ha cobrat un ajut de 150.000 euros, i a la sol·licitud va declarar els següents deutes:

    – Proveïdors = 50.000 euros

    – Deutes amb creditors financers amb aval públic = 75.000 euros

    – Deutes amb creditors financers sense aval públic = 100.000 euros

En aquest cas, el beneficiari haurà de tenir liquidat, en primer lloc, la totalitat del deute amb proveïdors, a continuació, els 75.000  euros de deute financer amb aval públic, i amb la resta (25.000 euros), haurà de rebaixar el nominal del deute financer sense aval públic.

 • Quant a les resolucions d’atorgament que encara estan pendents de la primera convocatòria, així com les sol·licituds de la segona convocatòria, s’espera que puguin estar resoltes en els propers dies.
 • En relació a la forma de justificar els ajuts percebuts, s’està elaborant un Pla de Verificació, d’acord amb el que estableix la base 14a de l’Ordre d’aprovació de les Bases Reguladores, i es farà a través del procediment del compte justificatiu que està preparant el Departament d’Empresa i Treball. En el moment en què estigui aprovat el Pla de Verificació i s’iniciï el procés de justificació, s’informarà les empreses que han percebut l’ajut sobre la forma de procedir. Us recordem també que el termini per presentar aquest compte justificatiu és inicialment del dia 1 de novembre de 2021 fins al dia 30 de novembre de 2021, tal i com preveu la normativa.

El nostre equip de professionals resta a la vostra disposició per a qualsevol altre aclariment.

Imprimir