Objecte de l’ajut.

La convocatòria té la finalitat d’impulsar la competitivitat i la modernització a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Beneficiaris.

 • Els professionals autònoms donats d’alta al règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall.
 • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Per a ser beneficiari d’aquestes subvencions l’activitat principal del negoci haurà de correspondre’s amb les activitats compreses als epígrafs 45 o 47 de la Classificació Nacional de les Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009).

En el cas de les empreses de comerç, és necessari que disposin, com a mínim, d’un establiment a peu de carrer a Catalunya.

A més, només podran ser beneficiàries les petites i mitjanes empreses (incloses, també, les de menys de 10 treballadors). 

Actuacions i despeses subvencionables. 

En l’àmbit de les empreses de comerç

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra; per exemple, la millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat o el desenvolupament d’aplicacions informàtiques.  
 • Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic.  
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular, com l’adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida. 

El programa preveu la contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del CCAM.

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç

 • Millora de l’atenció, relació i coneixement dels consumidors i la seva fidelització.
 • Inversió en canals digitals de les associacions.
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals.
 • Mètriques i anàlisis de mercat.
 • Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu.
 • Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques.
 • Formació destinada a millorar l’ús i la gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats a la venda en línia.  

Quantia i condicions.

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim, i consistirà en una aportació única per persona o entitat beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 euros.  

La inversió mínima és de 2.000 euros.

Termini de presentació de la sol·licitud.

Del 15 de desembre de 2022 al 19 de gener de 2023 a les 14:00 hores.

Documentació complementària a presentar.

 • Annex de dades especifiques segons el model normalitzat.
 • Certificat de situació censal de l’Agència Tributària.
 • Document oficial que acrediti el nombre de treballadors a data de 30/09/2022: RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) o RNT (relació nominal de treballadors) de la Seguretat Social.
Imprimir