En les circumstàncies actuals d’incertesa és possible que ens trobem amb un increment de les dificultats de cobrament d’algunes de les nostres factures. Malauradament, aquestes situacions són a vegades imprevisibles i, en alguns casos, poden significar retards importants en el cobrament, quan no la determinació del saldo com a incobrable.

En aquest sentit, l’ordenament tributari preveu alguns mecanismes per alleugerir la càrrega financera que representa la situació de manca de cobrament o morositat. A continuació passem a recordar els trets fonamentals d’aquests mecanismes:

 • A efectes de l’IVA, és possible recuperar les quotes d’IVA corresponents a les factures total o parcialment incobrades, sempre que es compleixin una sèrie de requisits:
  • Que hagi transcorregut un any des de la data d’emissió de la factura sense que s’hagi produït el cobrament. En el cas de Pimes es podrà optar per aquest termini o un d’inferior (6 mesos).
  • Que en els tres mesos posteriors al termini anterior s’emeti una factura rectificativa sense IVA i es notifiqui la rectificació al client i a Hisenda en els termes establerts legal i reglamentàriament.
  • Que abans del transcurs dels terminis anteriors s’hagi interposat contra el client reclamació judicial o requeriment notarial de reclamació.
  • La rectificació es farà constar a la declaració del període corresponent a la rectificació de la factura
  • Que el destinatari de l’operació sigui empresari o professional o, en cas contrari, que la base imposable de l’operació sigui superior a 300 euros.
  • Cal recordar que en casos de concurs de creditors del client la recuperació de l’IVA es realitza mitjançant un procediment específic.
 • En el cas de l’impost de societats és possible dotar com a despesa fiscalment deduïble el saldo pendent de cobrament (amb IVA inclòs, si aquest no s’ha recuperat pel procediment indicat anteriorment), si bé els requisits no són coincidents amb els que permeten recuperar l’IVA, i es poden resumir com segueix:
  • Que hagi transcorregut un termini de sis mesos des de la data de venciment de l’obligació fins a la data de meritació de l’impost. Per exemple, per a la liquidació de l’exercici 2020, en els casos en què l’exercici fiscal coincideixi amb l’any natural, es podran deduir els saldos quin venciment fos igual o anterior a 30 de juny de 2020.
  • No serà necessari el transcurs del termini esmentat quan el client es trobi en situació de concurs, estigui encausat per alçament de béns o s’hagi interposat reclamació judicial o procediment arbitral.
  • Seguint els criteris administratius més recents, és recomanable, a més, que s’acrediti la realització de gestions de reclamació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Pel que fa a l’IRPF, és possible dotar provisions per saldos de dubtós cobrament tant derivats de l’exercici d’activitats econòmiques com de rendiments del capital immobiliari (lloguers que no tinguin la consideració d’activitat econòmica), però en tot cas es tracta de requisits similars als exigits per la normativa de l’impost sobre societats.

Per tant, i degut al joc de diferents terminis i procediments en funció del tribut de què es tracti, és important disposar d’un assessorament recurrent que planifiqui amb la suficient previsió els esmentats incentius fiscals.

Imprimir