• El termini per presentar les altes d’autònoms ja no és de 30 dies naturals. Les altes d’autònoms han de ser prèvies a l’inici de l’activitat.
 • Domiciliació obligatòria de les quotes d’autònoms.
 • Els recàrrecs per ingressar fora de termini les quotes a la seguretat social, si aquestes quotes s’abonen en el mes següent al del venciment del termini d’ingrés, es redueixen del 20 % al 10 %.
 • Tarifa plana. S’amplia de 6 mesos a un any la tarifa plana de 50 euros, i poden acollir-se a ella els que causin alta inicial i els que no hagin estat en situació d’alta en els dos anys anterior (abans en els 5 anys anteriors). Aquest dos anys passen a ser tres en el cas d’haver estat d’alta i gaudit d’aquests beneficis en el període anterior d’alta.
  • Una vegada passat aquest any, la quota tindrà una reducció/bonificació del 50% durant sis mesos i del 30% durant sis mesos més.
  • Pel que fa a les persones amb discapacitat (grau mínim 33%), víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, la tarifa plana de 50 € segueix essent durant 12 mesos i d’una bonificació del 50 % de la quota mínima de contingències comuns, inclosa la it, durant 48 mesos. Un total de 5 anys de beneficis en la cotització.
  • Aquesta mesura s’amplia als treballadors del mar.

 

 • Podran donar-se d’alta i baixa en el règim especial fins a tres vegades a l’any i pagar pels períodes efectivament treballats. Els efectes d’aquestes altes i baixes no seràn a primers de mes, en el cas de les altes,  o a final de mes, en el cas de les baixes. Seran des del dia en que realment es produeixi l’alta o la baixa.
 • Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització per adequar-la millor als ingressos:
  • 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1/01 i el 31/03.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1/04 i el 30/06.
  • 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1/07 i el 30/09.
  • 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1/10 i el 31/12.

 

 • Prestacions de maternitat i paternitat.  La base reguladora diària de les prestacions esmentades serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització dels últims 6 mesos per 180. Les prestacions seran del  100 per cent de la base resultant (entrada en vigor el 1/03/2018).
 • Salari mínim interprofessional 2018. El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa un 4% i queda fixat en 735,90 € mensuals o 24,53 € diaris.

Pels treballadors de la llar que treballen per hores, en règim extern, el salari mínim per hora efectivament treballada és de 5,76 €. Aquesta quantia inclou tots els conceptes retributius.

Imprimir