money

Si vostè ha incorregut en despeses a l’estranger, relacionades amb la seva activitat empresarial, per les quals ha hagut d’abonar quotes de l’impost sobre el valor afegit corresponent al país d’origen, si bé aquestes quotes no són deduïbles a la nostra declaració mensual o trimestral d’IVA (Model 303), se’n pot sol·licitar la devolució a l’Agència Tributària espanyola mitjançant un procediment específic.

Seria el cas, per exemple, d’un empresari que ha fet pagaments a l’estranger en concepte d’autopistes, hostaleria i similars, o d’una empresa que ha contractat un servei que, per les regles de localització de l’IVA, s’entén prestat al país d’origen. En aquests casos, si disposem de factura i la quota d’IVA és deduïble d’acord amb la normativa interna espanyola, en podrem demanar la devolució, si bé cal destacar el següent:

  • Si el país d’origen on hem pagat la quota d’IVA pertany a la Unió Europea, no hi ha cap limitació per raó del país; però si és de fora de la Unió Europea, serà necessari que existeixi un acord de reciprocitat amb Espanya. Els països amb els quals, actualment, existeix aquest tipus d’acord, són: Suïssa, Canadà, Noruega, el Japó, Israel i Mònaco.
  • La periodicitat de la sol·licitud pot ser trimestral o anual. Si és trimestral, la devolució sol·licitada no podrà ésser inferior als 400 euros, mentre que si es fa anualment, el mínim a sol·licitar serà de 50 euros. Per tant, en cap cas es podrà sol·licitar la devolució de quotes inferiors als 50 euros anuals.
  • En tot cas, el termini màxim per sol·licitar les devolucions corresponents a un exercici és el 30 de setembre de l’exercici següent.
  • Juntament amb el model de sol·licitud, s’hauran d’adjuntar les factures que justifiquin el dret a demanar la devolució de les quotes. Hisenda les validarà i resoldrà sobre la procedència de la sol·licitud.

Per tal, cal esgotar el termini per sol·licitar, si escau, les factures al proveïdor, i la devolució de les quotes suportades, sempre i quan es compleixin els requisits esmentats.

Imprimir