Els recordem que les persones treballadores (els contribuents a efectes de l’IRPF) han de comunicar la seva situació personal i familiar que influeixi en l’import exempt de retenir, en la determinació del tipus de retenció o en les regularitzacions d’aquest.

La comunicació haurà d’efectuar-se amb anterioritat al dia primer de cada any natural o a l’inici de la relació laboral.

No cal presentar la comunicació de dades al pagador cada any, només quan variïn les circumstàncies personals i familiars.

Les variacions en les circumstàncies personals i familiars que es produeixin durant l’any i que suposin un menor tipus de retenció, podran ser comunicades per a procedir a una regularització d’aquest, amb efectes a la data de la comunicació.

Quan es produeixin variacions, que suposin un major tipus de retenció, el contribuent haurà de comunicar-lo per poder dur a terme una regularització.

Imprimir