La Generalitat aprova per decret llei la rebaixa obligatòria de la renda en els lloguers de locals afectats per mesures de suspensió o restricció de l’activitat.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui el Decret llei 34/2020, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. L’objectiu de la norma és repartir les conseqüències negatives de les restriccions entre arrendadors i arrendataris i evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball.

  1. Àmbit d’aplicació.

La norma és aplicable als contractes d’arrendament de local de negoci, celebrats a partir de l’1 de gener de 1995, que estiguin afectats per les mesures de suspensió i restricció de l’activitat decretades com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

  1. Negociació entre les parts.

L’arrendatari interessat en acollir-se a la norma haurà de requerir fefaentment l’arrendador per negociar una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte. 

  1. Mesures davant la manca d’acord.

En cas que en el termini d’1 mes des del requeriment les parts no hagin assolit un acord, s’apliquen les regles següents:

  1. En el cas dels establiments tancats, la renda i altres quantitats degudes per l’arrendatari quedaran automàticament rebaixades al 50%. Amb les restriccions actuals aquesta mesura afecta bars, restaurants, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.
  1. En els establiments en funcionament parcial, la rebaixa serà del 50% de la part no aprofitada de l’establiment. És a dir, si un establiment veu el seu aforament reduït al 50%, l’arrendatari haurà de pagar la renda íntegra corresponent al 50% del local que pot aprofitar, i la meitat de la renda que correspon a la part de local quin aprofitament es veu restringit. D’aquesta manera l’arrendatari pagaria el 75% de la renda ordinària (i de les altres quantitats al seu càrrec). El càlcul de la part aprofitada de l’establiment es farà segons la limitació del seu aforament i de l’horari d’obertura al públic. Actualment tenen l’aprofitament limitat, entre d’altres, teatres, cinemes, gimnasos, comerços, botigues de 24 hores i hotels.

La realització d’entregues a domicili i la recollida de productes a l’establiment no es tenen en compte per a l’aplicació d’aquestes mesures, de manera que els locals que mantinguin aquests serveis es consideraran igualment com si tinguessin la seva activitat suspesa.

  1. Durada de la reducció de renda.

La reducció s’aplicarà des de la data del requeriment de negociació fet a l’arrendador, i mentre durin les mesures de suspensió o restricció de l’activitat. 

  1. Aplicació de les garanties al pagament de les rendes.

En cas que l’arrendatari hagués prestat una garantia addicional a la fiança legal pel compliment de les seves obligacions (per exemple, si a l’inici del contracte hagués entregat quatre mesos de renda, dos de fiança legal i dos d’addicionals) pot exigir que aquesta garantia addicional s’apliqui al pagament de les rendes i altres despeses. En aquest cas, haurà de reintegrar aquestes sumes en el termini d’un any des de la finalització de les mesures de restricció i, en tot cas, abans de la fi del contracte. 

  1. Facultat de desistiment unilateral.

Si la suspensió de l’activitat es perllonga més de 3 mesos, l’arrendatari pot desistir del contracte sense penalització, sempre que ho notifiqui a l’arrendador amb 1 mes d’antelació.

Tant si sou arrendadors com arrendataris, a GRUP GESTIÓ estem a la vostra disposició per assessorar-vos sobre la millor manera d’adoptar les mesures que estableix aquest Decret llei, així com per resoldre els dubtes que planteja la seva aplicació al vostre contracte d’arrendament de local de negoci.

Imprimir