BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL a partir de l’1/08.

Les bases màxima i mínima de cotització no pateixen canvis i, a partir de l’1/01, segueixen essent de 4.070,10 € mensuals o 135,67 € dia i 1.050,00 € mensuals o 35,00 € dia respectivament.

BASE I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TREBALLADORS  DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR.

La base per aquest 2021 va lligada a la retribució rebuda pels empleats, d’acord amb el següent quadre i no pateix variació respecte a les normes publicades a primers d’any:

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinarà aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent en 2020 l’augment que experimenti en 2021 el salari mínim interprofessional.

Tram Retribució mensual Base de cotització Màxim hores traballades
Euros/mes Euros/mes
1. Fins a 240,00. 206 34
2. Des de 240,01 fins a 375,00. 340 53
3. Des de 375,01 fins a 510,00. 474 72
4. Des de 510,01 fins a 645,00. 608 92
5. Des de 645,01 fins a 780,00. 743 111
6. Des de 780,01 fins a 914,00. 877 130
7. Des de 914,01 fins a 1.050,00. 1.050,00 160
8. Des de 1.050,01 fins a 1.144,00. 1.097,00 160
9. Des de 1.144,01 fins a 1.294,00. 1.232,00 160
10. Des de 1.294,01. Retribució mensual 160

A l’efecte de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat amb la part
proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.

El tipus de cotització serà del 28,30% (el 23,60% a càrrec del cap de família i el 4,70% a càrrec del treballador). Per la cotització de contingències professionals s’aplicarà el tipus de l’1,10%.

Durant l’any 2021 s’aplicarà la reducció del 20% (o 45% en cas de famílies nombroses) en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes pels que contractin a un treballador de la llar. També pels que ja el tinguessin en un moment posterior a l’1 de gener del 2012. No serà d’aplicació si la prestació de serveis és de menys de 60 hores mensuals per cap de família i el treballador de la llar assumeix el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació. 

INCREMENT DE LES BASES MÀXIMES I MÍNIMES AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

La base mínima, amb efectes de l’1/04, passa a ser 944,40 € mensuals. La màxima a 4.070,10 € mensuals.

Els autònoms que, a 1 de juliol de 2021, tinguin una edat inferior a 47 anys podran triar una base que estigui compresa entre  aquestes dues. La mateixa elecció podran realitzar els autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys d’edat i la seva base de cotització en el mes de desembre del 2020 sigui igual o superior a 2.052,00 €. O els que hagin causat alta amb posterioritat a l’esmentada data.

Els autònoms que a la data esmentada tinguin 47 anys d’edat i una base inferior a 2.052,00 € no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 €, a menys que optin per una base superior abans del 30 de juny del 2021,  que tindrà efectes a partir de l’1/7/2021, o que es tracti del cònjuge que amb 47 anys d’edat s’hagi posat al capdavant del negoci i donat d’alta en aquest Règim a conseqüència de la mort titular,  cas en què no serà d’aplicació aquesta limitació.

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguin 48 o més anys complerts estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 € i 2.077,80 € mensuals, menys quan es tracti del cònjuge amb 45 o més anys d’edat que s’hagi posat al capdavant del negoci a conseqüència de la mort titular que estarà compresa entre 944,40 € i 2.077,80 € mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys d’edat hagin cotitzat en qualsevol dels Règims de la Seguretat Social 5 o més anys la seva base serà d’acord amb les següents regles:

  1. Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 € mensuals hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 € i 2.077,80 €.
  2. Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 € mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 € i la quantitat d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització.

Els autònoms societaris (socis enquadrats en aquest Règim per les accions / participacions), menys en els 12 primers mesos de la seva activitat, i els autònoms que en algun moment del 2020, de manera simultània, hagin tingut contractats 10 o més treballadors tindran una base mínima de 1.214,10 € mensuals.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER PLURIACTIVITAT

 Els autònoms que durant el 2021 hagin cotitzat, de manera simultània, per contingències comunes en el Règim d’autònoms i en el Règim General per una quantia igual o superior a 12.917,37 €, tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el Règim General així com les efectuades com autònom, tindran dret a una devolució del 50% de les cotitzacions que superin l’esmentada quantia amb el límit del 50% de les quotes ingressades com autònom a raó de les cotitzacions per contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig del 2022. 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

 Aquest indicador, després de diversos anys sense fer-ho, s’incrementa i pel 2021 serà:

IPREM diari: 18,83 €

IPREM mensual: 564,90 €

IPREM anual: 6.778,80 €

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència al IPREM, en aplicació de l’establert en el RD-Llei 3/2004, la quantia anual del IPREM serà de 7.908,60 € quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, excepte que expressament excloguin les pagues extraordinàries que serà de 6.778,80 €.

MESURES DE SUPORT A L’ALLARGAMENT DEL PERÍODE D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AMB CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS EN ELS SECTORS DE TURISME, COMERÇ I HOSTALERIA VINCULAT A L’ACTIVITAT TURÍSTICA.

Les empreses (menys les del sector públic) dedicades a activitats dels sectors de turisme, així com a la de comerç i a la d’hostaleria, vinculades al sector de turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que comencin i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contracte fix discontinu podran aplicar una bonificació en els esmentats mesos del 50 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i pels conceptes de recaptació conjunta (Atur, Fogasa i Formació professional).

D’aplicació des de l’1 de gener 2021 i amb vigència indefinida.

BONIFICACIÓ EN LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL EN CASOS DE CANVI LLOC DE TREBALL PER RISC DURANT EMBARÀS O LA LACTÀNCIA NATURAL, AIXÍ COM EN ELS SUPÒSITS DE MALALTIA PROFESSIONAL.

Quan per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat s’aplicarà a les quotes, meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una bonificació del 50 % de l’aportació empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.

També serà aplicable, en els termes i condiciones que reglamentàriament es determinin, quan el canvi sigui degut a una malaltia professional.

COTITZACIÓ EN SUPÒSITS DE COMPATIBILITAT DE JUBILACIÓ I TREBALL (jubilació activa).

El percentatge de cotització de solidaritat passa del 8 al 9%.

Durant realització d’un treball per compte d’altri compatible amb la pensió de jubilació (jubilació activa), els empresaris i els treballadors cotitzaran al Règim General únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, segons la normativa reguladora d’aquest Règim, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions (7 per cent a càrrec empresa i 2 per cent a càrrec treballador).

En el cas d’un treball per compte propi (autònoms) compatible amb la pensió (jubilació activa) també passa del 8 al 9%.

S’afegeix com a col·lectiu que l’afecta el percentatge de solidaritat del 9% (calculat sobre la base mínima de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms), els pensionistes de jubilació que compatibilitzin la pensió amb una activitat professional per compte propi estant inclosos en una mutualitat alternativa al citat règim especial.

La quota corresponent es deduirà mensualment de l’import de la pensió.

SUSPENSIÓ DEL SISTEMA DE REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS PER DISMINUCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL.

Queda suspesa, fins que el Govern procedeixi a la reforma de la regulació, l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions d’accidents de treball a les empreses que hagin disminuït la sinistralitat laboral.

AMPLIACIÓ DE LA DURADA DE LA PATERNITAT.

Amb efectes del 01/01  la durada de la paternitat s’iguala a la de la maternitat, passa a ser de 16 setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, etc. en una setmana per cada fill a partir del segon.

El període de suspensió serà de 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, immediatament posteriors al part, etc. Les 10 setmanes restants, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part, etc.

Imprimir