El BOE ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits del transport i l’habitatge.

En aquest segon àmbit, la norma prorroga fins a finals de setembre les mesures establertes en els RD llei 8/2020 i 11/2020 en relació amb els préstecs hipotecaris, els arrendaments, els crèdits i els subministraments bàsics.

  1. Préstecs hipotecaris

S’amplia fins al 29 de setembre el termini per a sol·licitar la moratòria en el pagament del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual o d’immobles afectes a l’activitat econòmica, que tindrà una durada màxima de 3 mesos.

La norma preveu també que, quan l’entitat creditora concedeixi simultàniament una moratòria convencional, aquesta es podrà gaudir consecutivament després de l’expiració de la moratòria legal, restant supeditats els efectes de la convencional fins al moment en què finalitzi la moratòria legal.

  1. Contractes de lloguer
    1. Pròrroga extraordinària. La pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual es poden demanar ara fins al30 de setembre, per un termini de 6 mesos i en les mateixes condicions establertes en el contracte en vigor.
    2. Ajornament extraordinari. Els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat podran sol·licitar fins al dia 30 de setembre a l’arrendador que sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.
  1. Crèdits sense garantia hipotecària

Els deutors compresos dins l’àmbit d’aplicació de la suspensió de les obligacions derivades de contractes de crèdit sense garantia hipotecària podran sol·licitar del creditor, fins al 29 de setembre de 2020, la suspensió de les seves obligacions per un termini de 3 mesos, ampliables mitjançant acord del Consell de ministres.

  1. Subministraments bàsics

Excepcionalment, fins al 30 de setembre de 2020, no es pot suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats de petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions.

A GESTIÓ GIRONA ens posem a la vostra disposició per a assessorar-vos en la sol·licitud d’aquestes ajudes i amb qualsevol dubte que us sorgeixi en relació amb aquest o altres temes relacionats amb la crisi sanitària.

Imprimir