Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil comptable, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC, interpretant els corresponents preceptes de la Llei General Tributària, estableix que, en el cas d’empresaris, Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte per la conservació dels documents relacionats amb l’activitat

Lògicament, això no vol dir que Hisenda pugui revisar i liquidar exercicis prescrits, però sí sol·licitar informació dels darrers sis anys, que tingui transcendència tributària per exercicis no prescrits.

Per altra banda, cal recordar que, quan les factures rebudes o emeses facin referència a adquisicions per les quals s’hagin suportat quotes del IVA quina deducció estigui sotmesa a un període de regularització, s’hauran de conservar durant l’esmentat període, i els quatre exercicis següents.

Els esmentats documents s’hauran de conservar amb el contingut original i de manera ordenada.

Els professionals de GRUP GESTIÓ restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.

Imprimir